ODS View Scenario/Lesson Plan Summary Page

Learning Scenario
CERN laboratory
Last updated 16/07/2015, by Marina
Language(s):
Domain: Science>Physics>High Energy Physics>Particle interactions with matter, Science>Physics>High Energy Physics>Particle detectors, Science>Physics>High Energy Physics>Charged particle acceleration, Science>Physics>High Energy Physics>Higgs particle, Science>Physics>High Energy Physics>Antimatter, Science>Physics>High Energy Physics>Accelerators & beams
Learning objectivesCognitive - Knowledge:
Factual: Šta je laboratorija CERN i kojim istraživanjima se bavi.
Conceptual: Zašto su ta istraživanja bitna za civilizaciju.
Procedural: Koji eksperiment je dosada otkrio koje čestice i zašto je to bitno.
Meta – cognitive: Da učenici umeju da prenesu naučeno na šire narodne mase.
Cognitive - Process:
To remember: Šta je laboratorija CERN i kojim istraživanjima se bavi.
To understand: Zašto su ta istraživanja bitna za civilizaciju.
To apply: Koji eksperiment je dosada otkrio koje čestice i zašto je to bitno.
To think critically and creatively: Da učenici umeju da prenesu naučeno na šire narodne mase.
Affective:
To respond and participate: Tokom virtualne posete CERNu, usled razgovora sa naučnicima.
Grade & Age17-19
17-19
Keywords/subjectphysics, CERN, elementary particles
fizika, CERN, elementarne čestice
TitleCERN laboratory
CERN laboratorija
Author(s)Name: Marina Dorocki Organization: Gimnazija "Isidora Sekulić" Role: nastavnik fizike
Description/ main idea

Target: To familiarize students with the world's largest physics lab CERN and its contents. To understand the basic experiments that are conducted at CERN, as well as why they are important for humanity. That students know how to transfer what they have learned on the broader masses. 
Outcomes: Students will get to know the LHC detectors after all activities, particularly CMS. Students will know how to convey their knowledge to the scientific and popular way to those who are not informed about CERN. Students will know how to describe the process of detection of elementary particles. Students will understand the importance of CERN’s research and they will be familiar with their future plans. Students will understand the importance of investing resources in basic research and the implications for the overall benefit of mankind. 


Tokom niza aktivnosti učenici će se upoznati sa osnovnim eksperimentima u CERNu. Konferencijskim online pozivom, imaće priliku detaljno da izuče CMS detektor. Osnovna ideja je da učenici naučeno prenesu širim narodnim masama na naučno popularni način, kako bi što više ljudi uvidelo značaj ulaganja u CERNova istraživanja. Akcenat je stavljen na povećanje broja žena u nauci, gde su one promovisane.

Cilj: Da se učenici upoznaju sa najvećom svetskom laboratorijom fizike CERN i njenim sadržajem. Da razumeju osnovne eksperimente koji se odvijaju u CERNu kao i zbog čega su oni bitni za čovečanstvo. Da učenici umeju da prenesu naučeno na šire narodne mase.

Ishodi: Učenici će nakon aktivnosti poznavati sve detektore na LHCu, a posebno CMS. Učenici će umeti da prenesu svoje znanje na naučno popularan način i onima koji nisu upućeni urad CERNa. Učenici će umeti da opišu postupak detekcije elementarnih čestica. Učenici će razumeti značaj CERNovih istraživanja i biće upoznati sa budućim planovima. Učenici će hvatiti značaj ulaganja sredstava u bazična istraživanja i posledice po ukupnu dobrobit čovečanstva.