ODS View Scenario/Lesson Plan Summary Page

Learning Scenario
Obim kruga
Last updated 29/04/2014, by Martina
Language(s):
Domain: Mathematics>Geometry>Elementary plane geometry>Circle
Learning objectivesCognitive - Knowledge:
Factual
Conceptual
Cognitive - Process:
To remember
To understand
To apply
Affective:
To pay attention
To respond and participate
Grade & Age13-14
Grade: primary education
Keywords/subjectkrug, prečnik, obim, konstanta Pi
Difficulty Levelmedium
Duration1 Hours & 30 Minutes
Learning environmentComputer-based, Lecture-based, Work-based
Author(s)Name: Trkulja Martina Organization: OŠ Sveti Sava Kikinda Role: nastavnik matematike
Description/ main idea

Učenici kroz primere sami dolaze do zaključka o konstantnosti odnosa obima i prečnika kruga. Shvataju prirodu broja Pi, kao i formulu za izračunavanje obima kruga i primenjuju istu u rešavanju zadataka.


Domaći zadatak

Učenici nalaze predmete kružnog oblika ( na primer: tanjir, rub čaše, novčić, disk, frizbi, obruč koša, obod šešira ili kape...) i mere dužinu kružne linije i prečnik svakog od tih predmeta, a zatim za svaki predmet dužinu kružne linije podele sa prečnikom. 

Rad na času

Na početku časa učenici saopštavaju rezultate merenja i rezultate računanja odnosa obima i prečnika koja su kod kuće obavili. Zatim nastavnik uvodi pojam konstante Pi, izvodi se formula za obim i učenici je dalje primenjuju u izradi zadataka.

Saopštavanje rezultata merenja

Description

Očekivani rezultati merenja su : 3,15 ; 3,13 ; 3,17 ; 3,14 ; 3,1 i dr.

Duration

10 Minutes

Konstanta Pi i formula za obim kruga

Description

Učenici sami zaključuju da je odnos obima i prečnika stalan. Nastavnik uvodi konstantu Pi i objašnjava. Iz date jednakosti izvodi se formula za izračunavanje obima kruga.

Duration

15 Minutes

Primena formule na izradu zadataka

Description

Izradom pripremljenih zadataka učenici uvežbavaju primenu formule i konačno usvajaju pojam obima kruga.

Duration

20 Minutes

Rad kod kuće

Rad kod kuće sastoji se od izrade zadataka na platformi Moodle. Vreme za rad i broj pokušaja su neograničeni. Ovakav vid rada je dobra priprema za testiranje i pismeno proveravanje u školi.

Rešavanje zadataka-Moodle

Description

Učenici rade zadatke i testove na platformi Moodle.

Duration

25 Minutes