Spyros Doukakis

Spyros Doukakis
Pierce College
Teacher