Εμμανουήλ Κουσλόγλου

Εμμανουήλ Κουσλόγλου
3o Γυμνάσιο Καβάλας
3ο Γυμνάσιο Καβάλας
Καθηγητής
Ηλεκτρονικός Φυσικός