Eleni Terzopoulou

Eleni Terzopoulou
Gymnasio Velou korinthias
Velo Korinthias
I'm a teacher at High School (Gymnasio Velou Korinthias) and i teach the lesson Informatics.