ODS View Scenario/Lesson Plan Summary Page

Learning Scenario
Playing up to entrepreneurs
Last updated 13/04/2014, by Светлана Његомир (Svetlana Njegomir)
Language(s):
Domain: ICT>Graphics and sounds>Images, Social Studies>Economyÿ>Worker, Science>Physics>Electricity and magnetism>Circuits - generally
Learning objectivesCognitive - Knowledge:
Factual
Conceptual
Procedural
Meta – cognitive
Cognitive - Process:
To remember
To understand
To apply
To think critically and creatively
Affective:
To form and follow a system of values
Psychomotor:
To perform independently, skillfully and precisely
Grade & Age15 - 16 godina
15-16 година
Grade: secondary education
Keywords/subjectmultimedia, entrepreneurship, student company, Junior Achievement, manifestations, electrical engineering,
multimedija, poduzetništvo, učenička tvrtka, Junior Achievement, manifestacija, elektrotehnika,
мултимедија, предузетништво, ученичка компанија, Junior Achievement, манифестација, електротехника, Достигнућа младих,
Prerequisites Basic knowledge of electrical circuits. Basic knowledge of graphical design.
Osnovno znanje strujnim krugovima. Osnovna znanja o alatima za obradu fotografija.
Основна знања о електричним колима. Основна знања о алатима за обраду слике.
Difficulty Levelmedium
Assessment strategyDiagnostic-assessment, Peer-assessment, Self-assessment
Learning environmentComputer-based, Field-based, Lecture-based, Work-based
Special needVisual, Auditive, Psychomotor
Visual skills that students can: follow the instructions of teachers, preparing images for the game connection, preparing advertising materials. They can present their work. They can make a game.
Vizualne sposobnosti učenika da mogu: prate upute nastavnika, pripreme fotografije za igru spajanja, pripreme reklamne materijale. Umeju da prezentiraju svoj ​​rad. Umeju da naprave igru.
Визуелне способности ученика да могу да: прате инструкције наставника, припреме фотографије за игру спајања, припреме рекламне материјале. Умеју да презентују свој рад. Умеју да направе игру.
Teaching approachBehaviourist: Drill and practise
Cognitivist: Direct instruction, Collaborative learning, Inquiry learning, Problem – based
Constructivist: Experiential learning, Action research, Communities of practice, Design-based learning
Author(s)Name: Светлана Његомир Organization: Школски центар "Никола Тесла" Role: Наставник
Name: Милан Његомир Organization: Школски центар "Никола Тесла" Role: Наставник
Name: Мирјана Анкић Organization: Школски центар "Никола Тесла" Role: Наставник
Description/ main idea

Connecting computer graphics, and multimedia and electrical engineering basics through drafting interactive games. Establishment of student companies. Making matching games, the presentation at the public events, market research and familiarization with entrepreneurship.


Povezivanje računalne grafike i multimedije i osnova elektrotehnike preko izrade interaktivne igre. Osnivanje učeničke tvrtke. Izrada igre spajanja, predstavljanje na javnim manifestacijama, ispitivanje tržišta i upoznavanje s osnovama poduzetništva.


Повезивање рачунарске графике и мултимедије и основа електротехнике преко израде интерактивне игре. Оснивање ученичке компаније. Израда игре спајања, представљање на јавним манифестацијама, испитивање тржишта и упознавање са основама предузетништва.


The bridge has two ends

Game "Bridge" is served to students emphasize importance of teamwork, good communication and co-operation, and that practically check their communication skills. Class is being conducted in two of the Department of first and third year at the same time. The Department are located in the two neighboring classrooms. Acceptance of tasks that should be solved in team work.

The students should make bridge of carton box. Each team independently from the other building one-half bridge. Team leaders can meet only two times for 3 minutes in "neutral ground".  Bridge must to withstand weight glass with water and to be aesthetically harmonized. At the end of class students fill evaluation ballots. Material for drafting a bridge is cardboard boxes, scotch tape, rope,  paper in color, glue, scissors,  ruler. Game "Bridge" were the basis for launching a series of new activities. It was founded in the first student companies in Vrsac. As a result of work they created two types of games. Here I describe work on one of them.

The second part of the video: http://www.youtube.com/watch?v=_pVEd1Sy5tQ&list=UUcguWZ32Htj8i3M6rNA6tjg

Most ima dva kraja ( Izgradnja momčadi - Team Building )

Igra "MOST" nam je poslužila da učenicima istaknemo važnost timskog rada , dobre komunikacije i suradnje i da praktično provere svoje komunikacijske vještine. Čas se odvija u dva odjela prve i treće godine istovremeno . Odjela se nalaze u dvije susjedne učionice . Dobivaju zadatak koji treba zajedno riješiti. Učenici treba da naprave most od kartonskih kutija, ali tako da svaki odjel (tim) pravi neovisno od drugog tima jednu polovinu mosta. Kapiteni timova mogu se sastanu samo dva puta po 3 minute na "neutralnom terenu". Most treba izdržati težinu staklene čaše s vodom i da bude estetski usuglašen. Na kraju sata učenici popunjvaju evaluacione listiće . Materijal za izradu mosta: kartonske kutije, selotejp, kanap, papir u boji, ljepilo, škare, skalpel i ravnalo. Igra Most je bila osnova za pokretanje niza projektnih aktivnosti. Osnovana je prva učenička tvrtka u Vršcu. Rezultat rada su dva tipa igre, a ovdje opisujem nastajanje jedne od njih.

Drugi dio videa: http://www.youtube.com/watch?v=_pVEd1Sy5tQ&list=UUcguWZ32Htj8i3M6rNA6tjg

Мост има два краја (Изградња тима - Team Building)

Игра "МОСТ" нам је послужила да ученицима истакнемо значај тимског рада, добре комуникације и сарадње и да практично провере своје комуникацијске вештине. Час се одвија у два одељења прве и треће године истовремено. Одељења се налазе у две суседне учионице. Добијају задатак који треба заједно да реше. Ученици треба да направе мост од картонских кутија, али тако да свако одељење (тим) прави независно од другог тима једну половину моста. Капитени тимова могу да се састану само два пута по 3 минута на „неутралном терену“. Мост треба да издржи тежину стаклене чаше са водом и да буде естетски усаглашен. На крају часа ученици попуњвају евалуационе листиће. Материјал за израду моста: картонске кутије, селотејп, канап, папир у боји, лепак, маказе, скалпел и лењир. Игра Мост је била основа за покретање низа пројектних активности. Основана је прва ученичка компанија у Вршцу. Резултат рада су два типа игре, а овде описујем настајање једне од њих.

Други део видеа: http://www.youtube.com/watch?v=_pVEd1Sy5tQ&list=UUcguWZ32Htj8i3M6rNA6tjg

Teacher shares material and tools.
Nastavnik dijeli materijal i alat .
Наставник дели материјал и алат.

Resources


Educational objects (as url):
1. Scenario časa na kome je građen most

The students read the task and choose their team captain.
Učenici čitaju zadatak i biraju kapitena svog tima.
Ученици читају задатак и бирају капитена свог тима.

Resources


Educational objects (as url):
1. Zadatak - sagradite most

Captains negotiate on neutral ground.
Kapiten na neutralnom terenu pregovara sa kapitenom drugog tima.
Капитен на неутралном терену преговара са капитеном другог тима.

No content has been added for this activity.

Testing the bridge
Ispitivanje izdržljivosti mosta.
Испитивање издржљивости моста.

Resources


Educational objects (as url):
1. Од моста до компаније (прва 2 минута приказују час израде моста)

Evaluation
Popunjavanje evaluacionih listića.
Попуњавање евалуационих листића.

Resources


Educational objects (as file):
1. Analiza evaluacionih listića

Educational objects (as url):
1. Evaluacija

Make a pair

Students in previous classes have been introduced to the possibilities of the program for photo editing Gimp (Gimp). To create pictures they can use Gimp or any other photo editing program. Students need to take a photo with an interesting background and it schedules the matching pairs. Pairs of objects in a photograph can be in all areas of their interest. For example. geography, historical places, mathematics, footballers ...

Napravi par

Učenici su na prethodnim časovima upoznati s osnovnim mogućnostima programa za obradu fotografija GIMP (Gimp). Mogu koristiti Gimp ili neki drugi alat za obradu fotografija. Treba da naprave fotografiju sa zanimljivom pozadinom i po njoj rasporede odgovarajuće parove. Oblast koja je predstavljena na slici može biti vezana za gradivo koje su učili, slika koju bi pripremili za nekog mladog rođaka ili prijatelja ili za njihov hobi. Treba koristiti slojeve (Layers) da bi lako mogli pomicati elemente slike po njenoj površini. Da bi bolje shvatili ideju igre učitelj im pokazuje gotovu igru.

Направи пар

Ученици су на претходним часовима упознати са основним могућностима програма за обраду фотографија Гимп (Gimp). Могу користити Гимп или неки други алат за обраду фотографија. Треба да направе фотографију са занимљивом позадином и по њој распореде одговарајуће парове. Област која је представљена на слици може бити везана за градиво које су учили, слика коју би припремили за неког младог рођака или пријатеља или за њихов хоби. Треба да користе слојеве (Layers) да би лако могли померати елементе слике по њеној површини. Да би боље схватили идеју игре наставник им показује готову игру.

Teacher shows students a game from the store.
Nastavnik pokazuje igru spajanja i daje učenicima da se upoznaju s njom.
Наставник показује игру спајања и даје ученицима да се упознају са њом.

Resources


Educational objects (as file):
1. Primer za uzor

Students choose a topic and start making pictures.
Učenici biraju temu i počinju izradu fotografije.
Ученици бирају тему и почињу израду фотографије.

Resources


Educational objects (as url):
1. Photo Collage Max - програм за израду колажа, честитки, календара
2. Гимп - програм отвореног кода за обраду фотографија

Photo printing and preparation for the substrate with the basic electrical circuit.
Štampanje fotografija i priprema za podlogu s osnovnim električnim kolom.
Штампање фотографија и припрема за подлогу са основним електричним колом.

Resources


Educational objects (as file):
1. Fudbaleri
2. Gradovi

Educational objects (as url):
1. Đački radovi - štampani materijal

Establishment of student companies

Students in extracurricular activities ( through the work of the section ) think of the ways to create platform which will stand below image and serve to close the circuit if the pairs are properly matched. Find solutions for making packages. Make a business plan company. Develop ideas for product promotion. Students present their work at all school events, and other events in collaboration with mentors devise. Run a Facebook page and website. Reports from the blog:

Beginnings: http://skr.rs/H1I

Newer: http://skr.rs/H1L

Website student companies:http://etksrbija.weebly.com/

Osnivanje učeničke tvrtke

Osnivanje učeničke tvrtke Učenici na izvannastavnim aktivnostima (kroz rad u sekciji) osmišljavaju načine da naprave podlogu koja će stajati ispod slike i služiti da zatvori strujni krug kada se pravilno povežu parovi. Pronalaze rješenje za izradu pakiranja. Prave poslovni plan tvrtke. Razvijaju ideje za promociju proizvoda. Učenici predstavljaju svoj ​​rad na svim školskim manifestacijama i drugim dešavanjima koja u suradnji s mentorima osmišljavaju. Pokreću fejsbuk stranicu i stranica. Izvješća sa bloga :

Počeci: http://skr.rs/H1I

Novije: http://skr.rs/H1L

Sajt učeničke tvrtke: http://etksrbija.weebly.com/

Оснивање ученичке компаније

Ученици на ваннаставним активностима (кроз рад у секцији) осмишљавају начине да направе подлогу која ће стајати испод слике и служити да затвори електрично коло када се правилно повежу парови. Проналазе решење за израду паковања. Праве бизнис план компаније. Развијају идеје за промоцију производа. Ученици представљају свој рад на свим школским манифестацијама и другим дешавањима која у сарадњи са менторима осмишљавају. Покрећу фејсбук страницу и сајт.

Извештаји са блога:

Почеци: http://skr.rs/H1I

Новије: http://skr.rs/H1L

Сајт ученичке компаније: http://etksrbija.weebly.com/

Establishment of student companies
Osnivanje učeničke tvrtke
Оснивање ученичке компаније

Resources


Educational objects (as url):
1. Podela poslova
2. Projektne aktivnosti učeničke kompanije
3. Model biznis plana

Creating practical solutions for games.
Osmišljavanje praktičnih rješenja za odabrane igre.
Осмишљавање практичних решења за изабране игре.

Resources


Educational objects (as file):
1. Prototip
2. Prvi proizvodi
3. Izrada slike sa parovima
4. Lemljenje
5. Izrada kutije

Educational objects (as url):
1. Kreiranje praktičnih rešenja

Preparation of marketing materials and other promotional activities
Priprema reklamnih materijala i drugih promotivnih aktivnosti.
Припрема рекламних материјала и других промотивних активности

Resources


Educational objects (as url):
1. Promotivne aktivnosti - razno

Preparing promotion products companies in school and outside school.
Pripremaju promocije proizvoda za školske i izvanškolske manifestacijama.
Припремају промоције производа за школске и ваншколске манифестацијаме.

No content has been added for this activity.

Exit from the classroom, to cooperate with the other schools and connect with the local community

Organizing a quiz for primary school students regarding school glory: "Promotion of work and market research".
Participation in the competition "Business challenge".
Product promotion student companies during "
Museum Night".

Participation in the competition "The best student companies of Serbia".
Participation in the project Youth in Tesla's way and presenting products on
"Business baza 2013".

Izlazak iz učionice, suradnja s drugim školama i povezivanje s lokalnom zajednicom

Organiziranje kviza za učenike osnovnih škola povodom školske slave: "Promocija radova i ispitivanje tržišta".
Odlazak na natjecanje
"Poslovni izazov".
Promocija proizvoda učeničke tvrtke tijekom manifestacije
"Noć muzeja".

Plasman na takmičenje "Najbolje učeničke kompanije Srbije 2013".
Učešće u projektu Mladi na Teslinom putu i predstavljanje radova na
"Biznis bazi 2013".

Излазак из учионице, сарадња са другим школама и повезивање са локалном заједницом

Организовање квиза за ученике основних школа поводом школске славе: "Промоција радова и испитивање тржишта".

Одлазак на такмичење "Пословни изазов".

Пласман на такмичење "Најбоље ученичке компаније 2013".

Промоција производа ученичке компаније током манифестације "Ноћ музеја".

Учешће у пројекту Млади на Теслином путу и представљање радова на Бизнис бази2013.

Organizing a quiz for primary school students regarding school glory: Promotion of work and market research
Organiziranje kviza za učenike osnovnih škola povodom školske slave: Promocija radova i ispitivanje tržišta
Организовање квиза за ученике основних школа поводом школске славе: Промоција радова и испитивање тржишта

Resources


Educational objects (as file):
1. Promocija kompanije na kvizu organizovanom za učenike osnovnih škola
2. Promocija kompanije na kvizu organizovanom za učenike osnovnih škola 2

Preparing for Competition "Business Challenge".
Priprema za natjecanje "Poslovni izazov".
Припрема за такмичење "Пословни изазов".

No content has been added for this activity.

Product promotion student companies during "Museum Night".
Promocija proizvoda učeničke tvrtke tijekom manifestacije "Noć muzeja".
Промоција производа ученичке компаније током манифестације "Ноћ музеја".

No content has been added for this activity.

Preparing for competition "The best student company of Serbia 2013".
Priprema za natjecanje "Najbolje učeničke tvrtke Srbije".
Припрема за такмичење "Најбоље ученичке компаније Србије 2013".

Resources


Educational objects (as file):
1. Prezentacija kompanije za takmičenje

Educational objects (as url):
1. Učenička kompanija na takmičenju "Najbolje učeničke kompanije Srbije 2013".
2. Nacionalno takmičenje najboljih učeničkih kompanija - Dostignuća Mladih u Srbiji/Junior Achievement in Serbia

Preparing for participation in the project Youth in Tesla's way and presenting products on "Business baza 2013".
Priprema za sudjelovanje u projektu "Mladi na Teslinom putu" i predstavljanje radova na "Biznis bazi 2013".
Припрема за учешће у пројекту "Млади на Теслином путу" и представљање радова на "Бизнис бази2013".

Resources


Educational objects (as url):
1. Mladi na Teslinom putu

Further plans

Development products.

Cooperation with the school that educates children with disabilities. Making games according to their needs.

Daljnji planovi

Usavršavanje igara.

Suradnja sa školom koja odgaja djecu s teškoćama u razvoju. Izrada igre u skladu s njihovim potrebama.

Планови за наставак пројекта

Усавршавање игара.

Успостављање сарадње са школом која школује децу која образује децу са тешкоћама у развоју. Израда игара у складу са њиховим потребама.

Development products.
Usavršavanje igara.
Усавршавање игара.

Resources


Educational objects (as file):
1. Novi dizajn igre