ODS View Scenario/Lesson Plan Summary Page

Learning Scenario
Diode in the direct current circuit
Last updated 10/04/2014, by Мирјана Анкић
Language(s):
Domain: Science>Physics>Electricity and magnetism>Circuits - generally
Learning objectivesCognitive - Knowledge:
Factual
Conceptual
Procedural
Meta – cognitive
Cognitive - Process:
To remember
To understand
To apply
To think critically and creatively
Affective:
To pay attention
To respond and participate
To organize values
To form and follow a system of values
Psychomotor:
To imitate and try
To perform confidentially following instructions
To perform independently, skillfully and precisely
To adapt and perform creatively
Grade & AgeSecond grade, Vocational Secondary School, 15 years
Други разред средње стручне школе, 15 година
Grade: secondary education
Keywords/subjectDiode, simple current circuit, knowledge quiz
диода, просто електрично коло, светлеће диода, квиз знања
Prerequisites Students need to have the basic knowledge in the following subjects - Basics of Electrical, Technology and Electrical measurements, Basic computer and Internet skills, Basic knowledge in practical teaching (soldering).
Ученици треба да поседују основна знања из наставног предмета Основи електротехнике и Електрична мерења, Основно знање рада на рачунару и коришћење интернета, Основна знања из практичне наставе (лемљење).
Difficulty Levelmedium
Duration2 Hours & 45 Minutes
Assessment strategyDiagnostic-assessment, Peer-assessment, Self-assessment
Learning environmentComputer-based, Lab-based, Lecture-based, Work-based
Special needVisual, Auditive, Psychomotor
Visual abilities of the students – to observe the teacher’s instructions and to mutually exchange their experiences Auditory – to listen to each other and respect different opinions Psychomotor – to apply psychomotor abilities (soldering)
Визуелне способности ученика – да посматрају инструкције које даје наставник и да међусобно размењују искуства Аудитивне – да се међусобно слушају и уважавају различита мишљења Психомоторне – да знају да примене психомоторне способности (лемљење)
Teaching approachBehaviourist: Drill and practise
Cognitivist: Direct instruction, Inquiry learning, Problem – based, Reciprocal teaching
Constructivist: Experiential learning, Action research, Communities of practice, Design-based learning
Structurelinear
Interactivity Typemixed
Interactivity Levelmedium
Semantic Density
CostPayment is required
CopyrightNo
Author(s)Name: Мирјана Анкић Organization: Школски центар " Никола Тесла" Вршац Role: Наставник електротехничке групе предмета
Name: Светлана Његомир Organization: Школски центар " Никола Тесла" Вршац Role: Наставник електротехничке групе предмета
Name: Милан Његомир Organization: Школски центар " Никола Тесла" Вршац Role: Наставник електротехничке групе предмета
Name: Драган Попов Organization: Школски центар " Никола Тесла" Вршац Role: Педагог
Description/ main idea

     We wanted to present a lesson, which is the part of the curriculum, in a new and unusual way, taking into consideration intellectual and psychomotor abilities of the students. For the preparation of the lesson we used the modern ICT.


     Усвајање теоријских и практичних знања неопходних за израду и анализу једноставних електричних кола са диодама обрађено је на нов и необичан начин, уважавајући индивидуалне интелектуалне и психомоторне способности ученика

     Циљ овако замишљеног облика наставе је да ученици  науче што више о одређеној теми, и да знају да нађу решење за постављен теоријски или практичан проблем и да примене теоријска знања на решавање практичних задатака, односно да стечено знање буде функционално.


LESSON 1

     Aim: Emotional preparation and getting the insight into students’ abilities and interests that are needed for the realization of the lesson.

    “The bridge” game (aim of the game is that students learn about the importance of team work, communication in work and how to express clearly)

     Realization – teacher divides the class in two groups, gives them detailed instructions, material and tools, and monitors their work. Groups are given an assignment to make two halves of the bridge in 20 minutes. Team leaders can meet twice for three minutes.

    Students follow the instructions, make the bridge and test it.

    Forming groups for the following lesson and distribution of tasks. Class is divided into five homogeneous groups and each is assigned a team leader. Results from “The Bridge” game as well as the results of intellectual abilities test are taken into consideration when forming the groups and choosing the team leaders.

Уводни час

     Циљ овог часа је : емотивна припрема и упознавање способности и интересовања ученика које су неопходне за реализацију следећег часа.

     Игра мост (циљ игре је да ученици схвате значај тимског рада, комуникације у раду и јасног изражавања).

     Реализација - Наставник дели одељење у две групе, даје детаљна упутсва, материјал и алат и прати рада ученика. Групе су добиле задатак да за 20 минута одвојено направе две половине моста. Капитени тимова могу да се састану 2 пута по три минута. Ученици следе упутства, праве мост и тестирају га.

     Након анализе игре мост формиране су група за следећи час и подељени су задаци. Одељење је подељено у пет хомогених група. Одређене су вође група. За формирање група и одређивање вођа коришћени су резултати из игре мост као и резултати теста интелектуалних способности.

School work
Рад на часу

No content has been added for this activity.

The teacher gives the task and the required materials. Directs students to work and stimulate the creativity and collaborative
Наставник даје задатак и потребан материјал, усмерава ученике у раду и подстиче на креативност и сараднички дух, помаже учениц

Resources


Educational objects (as file):
1. Задатак за игру "Мост"

Pupils listen carefully to the instructions for use. They listen, learn about the mission and approach to making.Connecting brid
Ученици пажљиво слушају упутства за рад. Ученици се упознају са задатком и приступају изради. Спајање моста

No content has been added for this activity.

Teacher forms five different homogenous groups and gives pupils tasks for the next class.
Наставник формира пет хомогених група и саопштава ученицима задатке за следећи час.

Resources


Educational objects (as file):
1. Задаци за групе

Homework
Рад код куће

No content has been added for this activity.

Studying a lesson and prepare presentations for the next class
Проучавају лекцију припремају презентације за следећи час

No content has been added for this activity.

LESSON 2

     Aim: Students present their work, express their knowledge and abilities.

    After finishing their assignments, students present their work. They have six minutes for the presentation:

    Group 1 – students with lower intellectual abilities made a PowerPoint presentation Diode in the direct current circuit.

    Group 2 – students with good made, according to the breadboard calculations, simple circuits with lightening diodes.

     Group 3 – students who prefer working on the computer made an animation for electrical circuit with a lightening diode

    Group 4 – students with higher intellectual abilities and practical skills, made a simple toy with a lightening diode.

    Group 5 – students with the highest intellectual abilities and creative skills, made a mini-quiz to consolidate the knowledge about diodes.

    In the final part of the lesson, students mutually grade themselves and do the evaluation of this type of work.

Диода у колу једносмерне струје

     Циљ овог часа је : да ученици презентују радове и покажу знања и способности. После урађених задатака ученици приказују своје радове. Време за презентацију је ограничено на шест минута.

     Прва група – коју су чинили ученици скромнијих интелектуалних способности, направили су ппт презентацију Диода у колу једносмерне струје.

     Друга група - коју су чинили ученици који поседују добре психомоторне способности су направили, на основу прорачуна на протоборду једноставна кола са светлећим диодама.

     Трећа група – коју су чинили ученици који преферирају рад на рачунару су направи анимацију за електрично коло са светлећом диодом.

     Четврта група – коју су чинили ученици који поседују више интелектуалне способности и практичне вештине направили су једноставну играчку са светлећом диодом.

     Пета група – коју су чинили интелектуално најспособнији ученици који поседују креативне способности и способности анимације пажње других су направили мини квиз за проверу знања о диодама.

У завршном делу часа ученици се међусобно оцењују и врше евалуацију оваквог начина рада.

School work
Рад на часу

No content has been added for this activity.

The pupils present presentations
Ученици презентују радове

Resources


Educational objects (as url):
1. Анимација - приказ рада електричног кола са светлећом диодом
2. Презентације ученика
3. Фото галерија

The pupils weigh in on each other and assess class.
Ученици се међусобно оцењују и процењују час.

No content has been added for this activity.