ODS View Scenario/Lesson Plan Summary Page

Learning Scenario
Putovanje Transsibirskom željeznicom
Last updated 29/09/2014, by Vesna Janko
Language(s):
Domain: Science>Geography and Earth Science>Geography>Regional scale
Learning objectivesCognitive - Knowledge:
Procedural
Cognitive - Process:
To understand
To think critically and creatively
Affective:
To pay attention
To respond and participate
To organize values
Psychomotor:
To perform confidentially following instructions
To adapt and perform creatively
Grade & Age Grade: primary education
Assessment strategySelf-assessment
Learning environmentVideo, Work-based
Special needVisual, Psychomotor
- promatranje video isječka - sudjelovanje u pripremanju i izvedbi igre uloga
Teaching approachBehaviourist: Drill and practise
Cognitivist: Problem – based
Constructivist: Action research

URL: http://ruskafed.pbworks.com/
CoverageRuska Federacija
Size14 MB
Interactivity Typeactive
Interactivity Levelmedium
Semantic Density
Author(s)Name: Vesna Janko Organization: II. osnovna škola Bjelovar Role: učiteljica geografije
Description/ main idea

U uvodnom dijelu učenici gledaju kratki video o Transsibirskoj željeznici za motivaciju na poveznici http://ruskafed.pbworks.com/ .

U videu se nalaze kratke upute na što učenici mnoraju obratiti pažnju.

Učenici se dijele po grupama od 4 do 6 učenika.

Zadatak im je da zamisle putovanje Transsibirskom željeznicom od Moskve do Vladivostoka te odigraju igru uloga. Za osmišljavanje dijaloga koriste se poveznicama na internetu i udžbenikom, http://ruskafed.pbworks.com/w/page/59343257/Literatura.

U svojim dijalozima trebaju opisati sljedeće:

 

 

-osnovne geografske informacije o Ruskoj Federaciji (površina, broj stanovnika, ustroj države)

-prošlost i sadašnjost Transsibirske željeznice 

-kulturu i povijest Ruske Federacije

-prirodno - geografska obilježja Ruske Federacije (reljef, klima, biljne zajednice, rijeke i jezera)

-drušveno - gospodarska obilježja (stanovništvo, gospodarstvo)

-zanimljivosti i poznate osobe Ruske Federacije

 


In the introductory part of the students watch a short video on the Trans-Siberian Railway for motivation on the link http://ruskafed.pbworks.com/

In the video there are brief instructions on what students need to pay attention. 

Students are divided in groups of 4 to 6 students. 

Their task is to imagine traveling the Trans-Siberian railway from Moscow to Vladivostok, and play a role play. For the design of dialogue used links on the Internet and textbook, http://ruskafed.pbworks.com/w/page/59343257/Literatura

In their dialogues should describe the following: 

-basic geographic information about the Russian Federation (area, population, government structure) 

-past and present of the Trans-Siberian Railway 

-the culture and history of the Russian Federation 

-natural - geographic characteristics of the Russian Federation (relief, climate, vegetation, rivers and lakes) 

-to the social - economic characteristics (population, economy) 

-interesting and famous people of the Russian Federation


Uvod

Motivacija i priprema učenika za aktivnost.

http://ruskafed.pbworks.com/

Introduction

Motivation and prepares students for the activity.

http://ruskafed.pbworks.com/

učenici će pogledati i komentirati video isječak
students will look at and comment on the video clip

No content has been added for this activity.

podjela učenika po skupinama
division of students into small groups

No content has been added for this activity.

dodjela uloga i teksta iz udžbenika i web stranica
assign roles and text from books and websites

No content has been added for this activity.

Obrada

Usvajanje novih činjenica pomoću udžbenika, atlasa i informacija s interneta:

- učenici zamišljaju putovanje Transsibirskom željeznicom od Moskve do Vladivostoka,

- prirodno i drušveno geografski opisuju prostor Ruske Federacije kroz koji "putuju".

Processing

Adoption of new facts using textbooks, atlases and information from the Internet: 

- Students envision the Trans-Siberian train journey from Moscow to Vladivostok, 

- Natural to the social and geographical space described by the Russian Federation that "travel".

čitanje teksta i proučavanje karata
reading the text and studying maps

No content has been added for this activity.

pisanje scenarija i dijaloga za igru uloga
scriptwriting and dialogue for the role play

No content has been added for this activity.

Izvedba

Izvedba igre uloga, samovrednovanje i zaključak.

Performance

Performance RPGs, self-evaluation and conclusion.

izvedba igre uloga
performance of RPGs

No content has been added for this activity.

samovrdnovanje i zaključak
self-evaluation and conclusion

Description

Vrednovanje rada i igre uloga

 

 • svi učenici trebaju imati zapisane bilješke i dijaloge
 • svi učenici skupine trebaju podjednako sudjelovati u igrokazu
 • uvažavajte tuđe mišljenje i prijedloge
 • poštujte dogovoreno vrijeme izvedbe (do 10 min.)
 • igrokaz treba imati geografske elemente
 • cijenimo dobro naučen tekst i dobru izvedbu

Rules of evaluation work and role-play  

 • All students should have written notes and dialogues 
 • all students groups should equally participate in a play 
 • Please follow others' opinions and suggestions 
 • Observe the agreed time performance (up to 10 min.) 
 • play should have geographic elements 
 • learned to appreciate a good text and good performance