Η καλή πρακτική

Poll Dates: 
2014.06.18
Share this


Τι ορίζετε ως ‘καλή πρακτική’ αναφορικά με τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία της επιστήμης;

Γράψτε ό,τι άλλο σχετικό με αυτή την ερώτηση στην ακόλουθη συζήτηση: http://portal.opendiscoveryspace.eu/discussion/i-kali-praktiki-679911 

την Διερευνητική μάθηση
0% (0 votes)
την Συνδεδεμένη με τον πραγματικό κόσμο
0% (0 votes)
την Διαθεματική μάθηση
0% (0 votes)
Αυτή που χρησιμοποιεί τις Τέχνες ώστε να φωτίσουν (π.χ. δημιουργώντας μεταφορές/παράλληλες μορφές)
0% (0 votes)
την Αφήγηση ιστορίας
0% (0 votes)
Αυτή που επιτρέπει το ρίσκο, την ανατροπή και το παιχνίδι
0% (0 votes)
την κατ'ιδίαν, την ομαδική, την συνεργατική μάθηση
0% (0 votes)
Αυτή που επιτρέπει στα παιδιά την ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών
0% (0 votes)
http://portal.opendiscoveryspace.eu/discussion/i-kali-praktiki-679911
0% (0 votes)
Total votes: 0