Ο έξυπνος κάδος ανακύκλωσης - Καρδίτσα
Hosted by OSOS, contributed by ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ on 02/06/2019

/ Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα των απορριμμάτων έχει αυξηθεί. Λέγεται πως ο όγκος των παραγόμενων στις       ανθρώπινες κοινωνίες αποβλήτων θα μπορούσε να γεμίσει σήμερα 28 εκατομμύρια βαγόνια και ο αριθμός αυτός     ολοένα και αυξάνεται. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα της αποκομιδής των σκουπιδιών έτσι ώστε να     μην μολύνουμε επιπλέον το περιβάλλον;

                                                      ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ το Project μας για να μάθετε!!!  

Keywords: έξυπνος, κάδος, ανακύκλωση, σκουπίδια, στάθμη,
Learning Objectives: Βιωματική εκπαίδευση, Εκπαιδευτική καινοτομία, Συνεργατικότητα, Ηands-on Αpproach
Rating: -/5
Views: 692
Languages: Greek
Students age group: 12 - 15
Subject domain: Real world problem, Simple calculation of volume, Tool, Volume, ICT, Understanding of terminology, The Internet: searching and interpreting, Using ICT, Critical evaluation, Finding things out, Functional skills, Technology
# of students participating: 4
Updated on: 13.06.2019

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.