Small Basic - Osnove programiranja

Small Basic - Osnove programiranja
This is a schools community of IV. osnovna škola Varaždin
Croatia
Domain: ICT

Small Basic - Osnove programiranja


1. Uvod

Na gornjoj slici vidimo okruženje programa Small Basic u kojem ćemo pisati i izvršavati programe napisane na jeziku Small Basic. Okruženje se sastoji od nekoliko ključnih elemenata označenih brojevima od 1 do 3.

U uređivaču, označenom brojem [1], pišemo programe na jeziku Small Basic. Kada otvorite primjer programa ili prethodno spremljeni program, prikazat će se u uređivaču. Zatim ga možete izmijeniti i spremiti za kasniju upotrebu.

Istodobno možete otvoriti i raditi na više programa. Svaki program na kojem radite prikazat će se u zasebnom uređivaču. Uređivač koji sadrži program na kojem trenutačno radite naziva se aktivni uređivač.

Alatna traka, označena brojem [2], upotrebljava se za izdavanje naredbi u aktivnom uređivaču ili okruženju. S naredbama na alatnoj traci upoznat ćete se postupno u ovom priručniku.

Radna površina, označena brojem [3], mjesto je na kojem se prikazuju svi prozori uređivača.


Program Small Basic na hrvatskom jeziku možete besplatno preuzeti sa poveznice https://www.microsoft.com/hr-hr/download/details.aspx?id=46392
 

2. Moji prvi program

Sada ste se upoznali s okruženjem programa Small Basic pa možemo započeti s programiranjem u njemu. Kao što smo već rekli, programe pišemo u uređivaču. Dakle, upišimo sljedeći redak u uređivač.

TextWindow.WriteLine("Pozdrav svima")

To je naš prvi program na jeziku Small Basic. Ako sve točno upišete, trebali biste vidjeti nešto slično kao na slici u nastavku.

Kada ste upisivali svoj prvi program, možda ste primijetili da se pojavio skočni prozor s popisom stavki.  Ta se značajka zove "intellisense" i omogućuje vam brže pisanje programa. Popis možete pregledavati pritiskom na tipke sa strelicama gore/dolje, a kada nađete željenu stavku, pritisnite tipku Enter za umetanje odabrane stavke u program.

Spremanje programa

Ako želite zatvoriti Small Basic i kasnije raditi na programu koji ste upravo napisali, možete ga spremiti. Preporučuje se da povremeno spremite programe kako ne biste izgubili podatke u slučaju nepredviđenog zatvaranja programa ili nestanka struje.

Trenutačni program možete spremiti klikom na ikonu "Spremi" na alatnoj traci ili tipkovnim prečacem "Ctrl+S" (pritisnite tipku S dok držite pritisnutom tipku Ctrl).

3. Moj drugi program

Upoznali smo osnove svog prvog programa i sada ga možemo uljepšati dodavanjem boja.

TextWindow.ForegroundColor = "Yellow"

TextWindow.WriteLine("Pozdrav svima")

Kada pokrenete program, izraz "Pozdrav svima" ispisat će u prozoru TextWindow, ali ovaj put žutim slovima umjesto sivih. Boje koje su nam još na raspolaganju jesu: Black, Blue, Cyan, Gray, Green, Magenta, Red, White, Yellow, DarkBlue, DarkCyan, DarkGray, DarkGreen, DarkMagenta, DarkRed, DarkYellow.

 

4. Uvod u varijable

Korištenje varijabli u programu

Pokušajmo isprogramirati da naš program zna ipisati "Pozdrav" s imenom korisnika umjesto općenite fraze "Pozdrav svima"? Kako bi to uspjeli prvo moramo od korisnika zatražitida upiše svoje ime, spremiti ga, a zatim ispisati "Pozdrav" s imenom korisnika. To možemo pokušati na slijedeći način:

TextWindow.Write("Unesite svoje ime: ")

ime = TextWindow.Read()

TextWindow.WriteLine("Pozdrav," + ime)

Analizirajmo sljedeći naredbeni redak:

TextWindow.WriteLine("Pozdrav," + ime)

To je mjesto gdje koristimo vrijednost spremljenu u varijabli ime. Uzimamo vrijednost varijable ime, dodajemo je izrazu "Pozdrav," i pišemo je u prozoru TextWindow.

Nakon postavljanja varijablu možemo koristiti kada god to zatrebamo u programu. Na primjer, možete isprobati sljedeće:

TextWindow.Write("Unesite svoje ime: ")

ime = TextWindow.Read()

TextWindow.Write("Pozdrav," + ime + ".  ")

TextWindow.WriteLine("Kako ste, " + ime + "?")

 

Zadatak za vježbu:

Napravi program koji će omogućiti unos tri varijable i ispisati njihov zbroj, razliku i umnožak.

 

5. Uvjeti i grananje

Pogledajmo naš prvi program, zar ne bi bilo korisno da umjesto općenitog Pozdrav svima, možemo reći Dobro jutro svima ili Dobar dan svima ovisno o dobu dana? To možemo postići kao se dogovorimo da računalo kaže Dobro jutro svima prije 12 sati, a Dobar dan poslije 12 sati. Isprobajmo sljedeći program:

If (Clock.Hour < 12) Then

  TextWindow.WriteLine("Dobro jutro svima")

EndIf

If (Clock.Hour >= 12) Then

  TextWindow.WriteLine("Dobar dan svima")

EndIf

Dodatak naredbi IF THEN - Izraz Else

U prethodnom programu možda ste primijetili da je drugi uvjet suvišan. Vrijednost Clock.Hour može biti manja od 12 ili ne. Zapravo nije potrebno izvoditi drugu provjeru. Tako razmišljajući možemo skratiti dvije naredbe IF THEN u jednu pomoću novog izraza ELSE.

If (Clock.Hour < 12) Then

  TextWindow.WriteLine("Dobro jutro svima")

Else

  TextWindow.WriteLine("Dobar dan svima")

EndIf

 

6. Ispitivanje uvjeta i grananje

Pomoću naredbe GOTO i pripadne oznake (labele) možete postići da računalo ponavlja nešto neograničen broj puta. U slijedećem primjeru vidjet ćemo program koji se neprestano izvoditi. Program moramo zaustaviti klikom na gumb Zatvori (X) na alatnoj traci u gornjem desnom kutu prozora.

i = 1

start:

TextWindow.WriteLine(i)

i = i + 1

Goto start

 

Dodavanjem naredbe za ispitivanje uvjeta IF THEN možemo ograničiti broj ponavljanja:

i = 1

start:

TextWindow.WriteLine(i)

i = i + 1

If (i < 25) Then

  Goto start

EndIf

 

7. Naredba za bezuvjetno ponavljanje FOR NEXT

Pomoću naredbe FOR NEXT možemo pomoću internog brojaća (varijeble) odrediti broj ponavljanje te ujedno početnu i završn vrijednost brojača:

For i = 1 To 24

  TextWindow.WriteLine (i)

EndFor

ili možemo promjeniti korak povećanja internog brojaća dodatkom STEP

For i = 1 To 24 Step 2

  TextWindow.WriteLine (i)

EndFor

 

8. Naredba sa uvjetnim ponavljanjem - petlja WHILE

Petlja WHILE još je jedna naredba za izradu ponavljanja - petlje. Koristimo ju u slučajevima ako broj ponavljanja nije unaprijed poznat. Dok se petlja FOR NEXT izvodi unaprijed određeni broj puta, petlja WHILE izvodi se dok se ne ispuni zadani uvjet.

Isprobajmo primjer programa u kojem dijelimo broj napola sve dok je rezultat veći od jedan:

broj = 100

While (broj > 1)

  TextWindow.WriteLine (broj)

  broj = broj / 2

EndWhile

 

9. VJEŽBA

Napravite program koji će podijeliti dva upisana broja pomoću tipkovnice uz provjeru da drugi broj nesmije biti jednak nuli!

TextWindow.ForegroundColor="White"

TextWindow.WriteLine ("Dijeljenje 2 broja")

TextWindow.WriteLine (" Upiši 2 broja")

x= TextWindow.ReadNumber()

broj:

y= TextWindow.ReadNumber()

If (y=0) Then

  TextWindow.ForegroundColor="yellow"

  TextWindow.WriteLine ("Drugi broj ne smije biti 0, s 0 se ne dijeli! Upiši ponovno neki drugi broj")

  TextWindow.ForegroundColor="white"

  Goto broj

EndIf

z=x/y

TextWindow.ForegroundColor="cyan"

TextWindow.WriteLine ("Količnik brojeva "+x+" i "+y+" je "+z)

TextWindow.ForegroundColor="black"

Tags: 
basic
Samll Basic
Programiranje
kodiranje
naredba

Managed By:

Created on: 14.01.2016
Last visited: 16.04.2019