Επίδραση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων με προσέγγιση STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επίδραση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων με προσέγγιση STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  Έχει γίνει εκτενής αναφορά σε προηγούμενα άρθρα για τα διδακτικά σενάρια και στα αποθετήρια αυτών καθώς επίσης και για τη μεθοδολογία STEM. Θα παρουσιασθεί χάριν συντομίας ένα μικρό μέρος των αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποίησε ο Blogger (Π. Σταυρόπουλος) το φθινόπωρο του 2016. Θα ακολουθήσουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία σε επόμενα άρθρα. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων 40 εκπαιδευτικών Μηχανολόγων για την επίδραση ψηφιακού σεναρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία με θέμα τον ηλεκτρικά θερμαινόμενο καταλύτη. Το σενάριο της πειραματικής μας διάταξης βρίσκεται αναρτημένο στο ODS-ISE για σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση και έχει αναπτυχθεί από τον Blogger.

Είναι ανεπτυγμένο στο πλαίσιο μεθοδολογίας STEM με εκτέλεση πειράματος και επίλυση προβλήματος. Η διάρκεια της εφαρμογής ήταν περίπου 200 λεπτά.

Σημασία όμως δεν έχει η ειδικότητα και το θέμα του σεναρίου αλλά οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών όπως αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας.
Ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν :
Ø Υπάρχει επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη διδασκαλία μέσω ψηφιακού διδακτικού σεναρίου που περιλαμβάνει STEM προσέγγιση;
Για τη συγκέντρωση δεδομένων ώστε να απαντηθεί το παραπάνω ερευνητικό ερώτημα:
a)    χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια (pre, post) που δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς πριν και μετά την πιλοτική εφαρμογή του σεναρίου,
b)   πραγματοποιήθηκαν πέντε δομημένες συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς (δείγμα επιλογής) που συμμετείχαν στην εφαρμογή του σεναρίου,
c)    αξιοποιήθηκε φύλλο παρατήρησης που τηρήθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου.
Έγινε χρήση δύο λογισμικών ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης (SPSS 17 κ NVivo7) για την επεξεργασία των δεδομένων με τριγωνοποίηση. (Στα δύο link διατίθενται σχετικές πληροφορίες για τη χρήση των δύο αυτών λογισμικών από τον Blogger).
  Το δείγμα αποτελείται από σαράντα (40) Μηχανολόγους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που εργάζονται σε δημόσια ΕΠΑΛ. Οι τριάντα τέσσερις (34) διδάσκουν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, οι υπόλοιποι έξι από τους σαράντα διδάσκουν σε ΕΠΑΛ της περιφέρειας. Όλοι έχουν διδάξει μαθήματα αυτοκινήτου. Είχαν ενημερωθεί έγκαιρα για την πιλοτική εφαρμογή από leaflet που τους εδόθη. Το δείγμα μας ήταν «δείγμα ευκολίας».
Τα ερωτηματολόγια περιελάμβαναν πολλές ερωτήσεις από την έρευνα (2007-2008) της πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
Η κλίμακα διαθέσεων είχε βαθμονομηθεί :
 

    Διαφωνώ                                         Συμφωνώ

    1               2               3               4               5            

 
 
 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικές βασικές απαντήσεις που δόθηκαν.
Στην ερώτηση αν έχουν αναπτύξει σενάριο η απάντηση ήταν 100% αρνητική.
 
 
 
Μόνο 2 από τους 40 δήλωσαν ότι έχουν κάνει εφαρμογή σεναρίου στο παρελθόν.
Συμμετείχαν 40 Μηχανολόγοι, όλοι άνδρες (2 ΔΕ) (5 ΤΕ) και (33 ΠΕ).
 
 
  Η έρευνα αυτή είχε την πρωτοτυπία ότι οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν το σενάριο αντί των μαθητών και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Τέτοιου είδους έρευνα με δείγμα εκπαιδευτικούς δεν είχε γίνει σε διεθνές επίπεδο.
 
Το καθοριστικής σημασίας ερώτημα ήταν αν το διδακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε πιλοτικά από τους εκπαιδευτικούς προάγει και βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο διάγραμμα αποτυπώνονται οι διαθέσεις τους. Μόνο ένας εκπαιδευτικός απάντησε επιλέγοντας το 4 που είναι πολύ κοντά στο 5 το μέγιστο των διαθέσεων ότι συμφωνεί. Οι υπόλοιποι 39 συμφωνούν και αυτοί ότι προάγεται και βελτιώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία με την εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων επιλέγοντας το 5 της κλίμακας διαθέσεων.
 Ο συνδυασμός της επίλυσης προβλήματος με την υπολογιστική σκέψη που εφαρμόστηκε προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον, τη διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν. Έτσι στοχεύσαμε στην απαρτίωση της νοητικής και συγκινησιακής διεργασίας των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να  αυξηθούν τα κίνητρα ανάπτυξης και εφαρμογής σεναρίων από τους ίδιους (Δεδούλη, 2001).
Η χρήση μεθοδολογίας STEM στη διδακτική, σε συνάρτηση με την επιστήμη της πληροφορικής επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού στην τάξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ακριβώς την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού με τη χρήση νέων καινοτόμων δράσεων, όπως η εφαρμογή των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, η χρήση μοντέλων προσομοίωσης και οι εφαρμογές για κινητά (applications). Στην αρχή η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή έδειξαν ότι δεν γνώριζαν τη μορφή αυτή της διδακτικής τεχνικής. Στο τέλος η έρευνα έδειξε ότι εμπνεύστηκαν από αυτές τις νέες πρακτικές. 

Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός, MSc STEM in education

-/5

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.

Aug 2022

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31