ODS View Scenario/Lesson Plan Summary Page

Learning Scenario
CARBON FOOTPRINT : participate- calculate- compare-connect
Last updated 05/04/2014, by Stella Tryfonidou
Language(s):
Domain: Foreign Language Learning>Γραφή, Foreign Language Learning>Ανάγνωση, ICT>Λειτουργικές δεξιότητες>Χρήση εφαρμογών, ICT>Λειτουργικές δεξιότητες>Αναζήτηση στο διαδίκτυο, Science>Περιβαλλοντική εκπαίδευση>Κλίμα, Science>Περιβαλλοντική εκπαίδευση>Natural resources, Science>Περιβαλλοντική εκπαίδευση>Environmental protection, ICT>Παρουσίαση>Λογισμικό παρουσίασης, ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ICT tools ? generally, ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ΤΠΕ εργαλεία: λογιστικό φύλλο, ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ΤΠΕ εργαλεία: λογισμικό παρουσίασης, ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ΤΠΕ εργαλεία: λογισμικό γραφικών bitmap, ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ΤΠΕ εργαλεία: εργαλεία καταχώρισης δεδομένων, ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ΤΠΕ εργαλεία: εργαλεία δημοσίευσης, ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ΤΠΕ εργαλεία: επεξεργασία κειμένου, ICT>Επεξεργασία κειμένου και εικόνας>Χρήση κειμένου σε πλαίσιο/επεξεργασία εικόνας, ICT>Επεξεργασία κειμένου και εικόνας>Λογισμικό επεξεργασίας, ICT>Δημοσίευση στο διαδίκτυο>Χαρακτηριστικά σχεδίασης ιστότοπων, ICT>Δημοσίευση στο διαδίκτυο>Δημιουργία δικτυακών τόπων
Learning objectivesCognitive - Knowledge:
Conceptual
Procedural
Meta – cognitive
Cognitive - Process:
To understand
To apply
To think critically and creatively
Affective:
To respond and participate
To organize values
To form and follow a system of values
Psychomotor:
To perform confidentially following instructions
To perform independently, skillfully and precisely
To adapt and perform creatively
Grade & Age15-18
15-18
Grade: secondary education
Keywords/subjectcarbon footprint, research report, climate change, Project Based Learning, environmental education
Καρβουνικό αποτύπωμα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, μέθοδος Project, ερευνητικές εργασίες, αειφορία, κλιματική αλλαγή
Prerequisites ICT skills, collaborative skills, linguistic skills, basic knowledge in Natural Sciences
Βασικές γνώσεις Φυσικών Επιστημών, ανεπτυγμένες δεξιότητες στις ΤΠΕ, καλή γνώση αγγλικών, δεξιότητες ομαδοσυνεργατικότητας
Difficulty Levelmedium
Duration32 Hours
Assessment strategyDiagnostic-assessment, Peer-assessment, Self-assessment, Summative assessment
Learning environmentComputer-based
Special need
n/a
-
Teaching approachCognitivist: Collaborative learning, Inquiry learning
Constructivist: Action research

Project Based Method. The steps : Topic Selection ,Distribution in Teams and their role , Selection of the coordinator, Work plan, Action framework of each team, Information and feedback break, Material collection and classification Presentation of project deliverables ,Conclusions – Evaluation
Coverageworld wide
παγκόσμια
Structurelinear
Interactivity Typeactive
Interactivity Levelmedium
Semantic Densitymedium
CostUse is free of charge
CopyrightNo
AnnotationThis learning scenario was used in a real classroom. You can finf students final products on school blog and website http://blogs.sch.gr/lyktycher http://lyk-tycher.evr.sch.gr
Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο, εφαρμόστηκε στο ΓΕΛ Τυχερού, το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2013-14. Τα τελικά παραδοτέα των μαθητών είναι αναρτημένα στο σχολικο ιστότοπο http://lyk-tycher.evr.sch.gr και σχολικό ιστολόγιο http://blogs.sch.gr/lyktycher . Το εκπαιδευτικό σενάριο, κατά το 2ο τετράμηνο επεκτάθηκε με νέα ερευνητικά ερωτήματα ,ενσωματώνοντας μία eTwinning συνεργασία με ένα Ρουμάνικο και ένα Ελληνικό σχολείο με τίτλο SOS-4-CO2 (http://new-twinspace.etwinning.net/web/p100516/welcome) Έχει κατατεθεί και παρουσιαστεί ως καλή πρακτική στα πλαίσια του προγράμματος Comenius Regio Project:ICTs in education and Project-based Learning:Policies, Practices and Knowledge Exchange της ΑΜΘ και παρουσιάστηκε σε σχετική ημερίδα.
Author(s)Name: Tryfonidou Stella Organization: Senior High Scholl of Tychero Role: ICT Teacher
Description/ main ideaThe main idea of this learning scenario is students to be engaged in learning activities that are related to real-world problems, like carbon footprint and climate change (Project Based Learning Method ). The scenario consists of the following activities: a) Students calculate their own carbon footprint b) Students collect and process data, compare their carbon footprint worldwide c) Students find and document ways to reduce carbon footprint d) Students participate in conversations with students across the globe e) Students build a theory f) Students explore the active citizens profile. Thje scenario is based on ISCFC - International Student Carbon Footprint Challenge, (for the calculations and converstations). The expected products are: - The final research report - The artifact (handmade and digital)
Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες και ακολουθώντας την Project Based Method, καλούνται να υλοποιήσουν μία ερευνητική εργασία με θέμα το Καρβουνικό Αποτύπωμα. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται μέσα από την συμμετοχή τους στο διεθνές πρόγραμμα ISCFC (International Student Carbon Footprint Challenge) , στα πλαίσια του οποίου: α) οι μαθητές υπολογίζουν το καρβουνικό τους αποτύπωμα, χρησιμοποιώντας έναν on-line μετρητή και σε επίπεδο ομάδας υπολογίζεται ο μέσος όρος της τάξης γ) τα αποτελέσματα επεξεργάζονται, αναλύονται και αιτιολογούνται δ) οι μαθητές συνδεόμενοι σε μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης εκπαιδευτικού προσανατολισμού , επικοινωνούν με άλλους συμμαθητές-συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο. Επεκτείνοντας το πρόγραμμα, ε) Καταγράφουν τεκμηριωμένες προτάσεις μείωσης του καρβουνικού αποτυπώματος στ) Συνδέουν τη θεωρία με την πράξη, αναζητώντας το νόημα και τους συσχετισμούς των όρων όπως φαινόμενο του θερμοκηπίου, υπερθέρμανση πλανήτη , κλιματική αλλαγή και αειφορία. η) Αναζητούν τον ενεργό πολίτη στην γειτονιά και την πόλη τους και καταγράφουν τα χαρακτηριστικά του σε ένα δέντρο. Τελικά παραδοτέα - Η τελική εργασία (research report) - Τέχνημα (χειροτεχνία και ψηφιοποίηση στο «Δέντρο του ενεργού πολίτη»)

Framework Configuration This phase includes the following steps: -Topic Selection, based on : students' interests, relevance to the curriculum, interdisciplinarity, ability for collaborations with third parties. - Distribution in teams and team management issues - Communication & Documentation Framework - Research inquiries formulation Προετοιμασία- Διαμόρφωση πλαισίου Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - Επιλογή θέματος : Τα κριτήρια επιλογής του θέματος είναι η συσχέτιση με τα αντικείμενα του ωρολογίου προγράμματος, τα ενδιαφέροντα των μαθητών, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό δυναμικό, η διαθεματικότητα, η δυνατότητα ενσωμάτωσης σε αυτό διεθνών συνεργασιών. - Κατανομή σε ομάδες. Καθορισμός ρόλων στην ομάδα - Καθορισμός πλαισίου επικοινωνίας και τηρούμενων αρχείων .Τα τηρούμενα αρχεία : ημερολόγιο μαθητή, φάκελος μαθητή, φάκελος ομάδας - Διατύπωση αρχικών ερευνητικών ερωτημάτων

Distribution in Teams
Kατανομή των μαθητών σε ομάδες

Description

Students write on a paper the names of tree of their classmates they want to work with. Teacher is responsible for the final distribution that will be done based on students’ choices and equivalence between teams. Each team selects a coordinator and decides about his/her role. Οι μαθητές καταγράφουν επώνυμα σε ένα λευκό φύλλο, τα ονόματα 3 άλλων συμμαθητών τους με τους οποίους επιθυμούν να δημιουργήσουν ομάδα. Ο εκπαιδευτικός συλλέγει τα φύλλα και κάνει την κατανομή των μαθητών σε ομάδες των 4 ατόμων, ώστε οι ομάδες να είναι ισοδύναμες (βάση των βαθμολογικών επιδόσεών τους) και ο κάθε μαθητής να βρεθεί στην ίδια ομάδα με τουλάχιστον ένα από αυτούς που είχε επιλέξει. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές τα τελικά κριτήρια και ανακοινώνει τις ομάδες.

Duration

1 Hours

Communication & Documentation Framework
Πλαίσιο επικοινωνίας και τηρούμενων αρχείων

Description

1) Students and teacher make an agreement about records must be kept (student’s diary, students and team portfolio) 2) Students create an official e-mail account and become members of the school blog (editor rights). Students learn how to send and receive an e-mail and also to upload an article on school blog. 1) Καθορίζονται τα τηρούμενα αρχεία με χρήση τυποποιημένων εντύπων που παραδίδονται από τον εκπαιδευτικό: Προσωπικό ημερολόγιο, φάκελος μαθητή και φάκελος ομάδας. Συμφωνούνται η συχνότητα καταγραφής και ελέγχου , ο τόπος φύλαξης κα 2) Οι μαθητές αποκτούν - επίσημο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΠΣΔ - πρόσβαση συντάκτη στο σχολικό ιστολόγιο 3) Οι μαθητές εκπαιδεύονται και πειραματίζονται - στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - στην σύνταξη και ανέβασμα άρθρου στο σχολικό ιστολόγιο

Types and Techniques

Receptive Type: Listening, Viewing
Receptive Technique: Technical reading, Hightlight relevant information

Communicative Type: Presenting
Productive Type: Composing, Creating
Productive Technique: Report/paper

Resources


Educational objects (as file):
1. students diary (greek version)

Educational objects (as url):
1. Our school blog

Duration

2 Hours

Definition of inquiries
Διατύπωση αρχικών ερευνητικών ερωτημάτων

Description

Teacher writes on the board keywords like : planet , greenhouse effect, climate change, and students brainstorm individually, generate ideas and form questions.Ο εκπαιδευτικός καταγράφει στον πίνακα λέξεις και όρους -κλειδιά: πλανήτης , φαινόμενο θερμοκηπίου, υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή. Ακολουθώντας τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών, οι μαθητές εκφράζουν τις ανοργάνωτες ιδέες τους και από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, σχηματίζονται τα πρώτα ερευνητικά ερωτήματα.

Types and Techniques

Information Type: Ordering
Information Technique: Brainstorming

Duration

30 Minutes

Case study -Calculations and ConversionsThis phase includes the following: -Students fill out a Prep Worksheet . - Calculate own carbon footprint by using an international, student-oriented footprint calculator (English version) that works on line, after registering. Results sent via e-mail - Students log on to a social learning network called Einztein and participate in ISCFC conversations with students across the globe, in English - Students evaluate the ISCFC and send feedback to the organizers.Μελέτη περίπτωσης -Υπολογισμός καρβουνικού αποτυπώματος ανά μαθητή Οι μαθητές προσεγγίζουν την έννοια του καρβουνικού αποτυπώματος, μέσα από μία μελέτη περίπτωσης...του εαυτού τους. Συλλέγουν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της καθημερινότητάς τους σε ένα προπαρασκευαστικό φύλλο, και μετά, συμπληρώνουν το on line ερωτηματολόγιο - μετρητή του ISCFC και υπολογίζουν το καρβουνικό τους αποτύπωμα. Επικοινωνούν και ανταλλάσσουν απόψεις με συμμαθητές τους από όλο τον κόσμο και τέλος αξιολογούν το ISCFC.

Fill out a preparatory worksheet
Συμπλήρωση προπαρασκευαστικού φύλλου εργασίας

Description

Students fill out a Prep Worksheet in order to collect data from their daily life that will be used for the next step (calculations)Οι μαθητές συλλέγουν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητάς τους και συμπληρώνουν ένα προπαρασκευαστικό φύλλο εργασία, προκειμένου να προχωρήσουν στην επόμενη δραστηριότητα (Activity 2.2)

Types and Techniques

Receptive Technique: Taking notes, Hightlight relevant information

Information Type: Classifying, Gathering, Ordering, Selecting
Information Technique: Interview, Question and answer

Productive Type: Composing, Producing
Productive Technique: Report/paper

Expiremental Type: Applying, Experiencing
Expiremental Technique: Case study

Resources


Educational objects (as file):
1. Preparatory worksheet

Duration

1 Hours

Carbon Footprint calculations
Υπολογισμός καρβουνικού αποτυπώματος

Description

Calculate own carbon footprint by using the ISCFC calculator, an international, student-oriented footprint calculator (available in English and German) that works on line, after registering. The questionnaire is divided into four parts: transportation, home energy and appliances, food and personal purchases. Results sent via e-mail. For non English-proficient students , a Greek translation is available on school website. Results sent via e-mail. Οι μαθητές συμπληρώνουν on line τον μετρητή του καρβουνικού αποτυπώματος του προγράμματος ISCFC. Αποτελείται από 50 ερωτήσεις κατηγοριοποιημένες σε 4 θεματικά πεδία: Μεταφορές, Σπίτι, Διατροφή, Αγορές. Για τους μαθητές που δεν έχουν ευχέρεια στα Αγγλικά ή Γερμανικά, μπορεί να δοθεί μετάφραση στην μητρική γλώσσα.

Types and Techniques

Receptive Technique: Technical reading

Information Type: Classifying, Manipulating, Ordering
Information Technique: Question and answer, Scaffolding, Short answer

Expiremental Type: Applying, Experiencing, Practicing
Expiremental Technique: Case study, Experiment

Resources


Educational objects (as url):
1. The on line ISCFC calculator (english and german version)
2. A non professional translation into greek , on scholl website

Duration

2 Hours

Connect on Einztein & communicate with students across the globe
Επικονωνία και ανταλλαγή απόψεων με μαθητές από όλον τον κόσμο

Description

Students log on to a social learning network called Einztein (a social learning network for higher education and lifelong learners) and participate in ISCFC conversations with students across the globe, in English.Οι μαθητές επικοινωνούν στα Αγγλικά με συμμαθητές τους από όλον τον κόσμο (που επίσης συμμετείχαν στο ISCFC ) και ανταλλάσσουν απόψεις για το καρβουνικό αποτύπωμα και την κλιματική αλλαγή, στο Einztein, ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης προσανατολισμένο στην εκπαίδευση και ελεγχόμενο από τον εκπαιδευτικό.

Types and Techniques

Communicative Type: Critiquing, Debating, Discussing, Presenting
Communicative Technique: Arguing, Debate/discussion, Pair dialogues, Panel discussion, Peer exchange, Question and answer

Tools

Hardware Tools: Computer

Resources


Educational objects (as url):
1. Einztein is the social learning network for higher education and lifelong learners

Duration

1 Hours

Students evaluate the ISCFC
Αξιολόγηση του προγράμματος ISCFC από τους μαθητές

Description

Students fill out a on line questionnaire by using Survey Monkey, in order to assess the ISCFC. Presentation of finding in plenary , send feedback to the organizers. Students receive a certification of participation. Οι μαθητές αξιολογούν το πρόγραμμα ISCFC στο οποίο συμμετείχαν , συμπληρώνοντας ένα on-line ερωτηματολόγιο της υπηρεσίας Survey Monkey. Τα αποτελέσματα συλλέγονται , παρουσιάζονται στην ολομέλεια και αποστέλλονται στους διοργανωτές. Οι μαθητές λαμβάνουν αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Types and Techniques

Communicative Type: Critiquing
Communicative Technique: Question and answer

Resources


Educational objects (as url):
1. The on line questionnaire (greek edition)

Duration

30 Minutes

Process data & compare This phase includes the following: - Collecting data into a file, creating a class data file, comparing class data to region data. - How to reduce our carbon footprintΕπεξεργασία δεδομένων και σύγκρισηΣε αυτή τη φάση οι μαθητές -συλλέγουν τα δεδομένα σε υπολογιστικό φύλλο ,υπολογίζουν το μέσο όρο της τάξης και αποτυπώνουν τις πληροφορίες σε γραφική παράσταση. - καταγράφουν τεκμηριωμένες προτάσεις-τρόπους μείωσης του καρβουνικού αποτυπώματος

Collecting, analysing, processing data
Ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων

Description

Team work : Collecting individual data into a file, creating a class data file, comparing class data to region data. Students work in Excel or another spreadsheet software.Results presented in diagramsΟι μαθητές συλλέγουν τα δεδομένα των υπολογισμών τους σε ένα αρχείο, και δημιουργούν το αρχείο της τάξης , σε υπολογιστικό φύλλο. Επεξεργάζονται τα δεδομένα, συγκρίνουν με το μέσο όρο της χώρας και αναπαριστούν γραφικά τις πληροφορίες .

Types and Techniques

Information Type: Analyzing, Classifying, Gathering, Ordering, Selecting
Productive Type: Creating, Drawing, Writing
Productive Technique: Presentation, Report/paper

Duration

2 Hours

A report on how to reduce our carbon footprint
Τρόποι μείωσης καρβουνικού αποτυπώματος

Description

Working in groups, students write a report on effective ways related to their lifestyle decisions of reducing their impact on the planet. To document and measurement their proposals, they use the ISCFC calculator. Students present the team work in plenary. Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες καταγράφουν αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης του καρβουνικού τους αποτυπώματος , σχετιζόμενους με τομείς της καθημερινότητάς τους, συμπεριφορές και συνήθειες. Για την τεκμηρίωση των προτάσεων χρησιμοποιούν ξανά τον on line ISCFC μετρητή. Παρουσιάζουν την εργασία τους στην ολομέλεια.

Types and Techniques

Information Type: Analyzing, Ordering
Productive Technique: Report/paper

Duration

2 Hours

From a case study to a theoryStudents review the work plan and their findings from the case study Then search on the web and build a theory. Form logical flow charts of cause and effect.Από την πράξη, στη θεωρία Οι μαθητές ανασκοπούν το πλάνο εργασίας τους και τα ευρήματα από τη μελέτη περίπτωσης . Μετά χτίζουν τη θεωρία και σχηματίζουν λογικά διαγράμματα αιτίου-αποτελέσματος.

Information and feedback break
Διάλειμμα ανατροφοδότησης

Description

Teams review the research process , work plan and their finding from the case study. Discussions in plenary. Οι ομάδες κάνουν ανασκόπηση της ερευνητικής διαδικασίας και του πλάνου εργασίας. Συζητήσεις στην ολομέλεια.

Types and Techniques

Communicative Type: Critiquing, Discussing, Presenting
Communicative Technique: Panel discussion, Peer exchange

Duration

1 Hours

Searching on the Web and building a theory
Χτίσιμο θεωρίας από τον Παγκόσμιο Ιστό

Description

Searching on the Web : carbon footprint, greenhouse effect, global warming , climate change and sustainable development. Finding out the cause and effect relationship between them.Ιστοεξερεύνηση: καρβουνικό αποτύπωμα, φαινόμενο του θερμοκηπίου, υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή, αειφορία. Διερεύνηση της σχέσης αιτίου- αποτελέσματος .

Types and Techniques

Productive Type: Composing, Writing
Productive Technique: Report/paper

Duration

2 Hours

Active citizenship Students answer to the question “why should I care for the environment?” and try to make the active citizens profile. Ο ενεργός πολίτηςΟι μαθητές αναρωτιούνται για την περιβαλλοντική ευθύνη και σχηματίζουν το προφίλ του ενεργού πολίτη

Active Citizen’s tree (handicraft)
Το δέντρου του ενεργού πολίτη , αναπαράσταση εννοιών (χειροτεχνία)

Description

Students debating : Why should I care for the environment? Who is an active citizen? How is the social and family environment that grows up in? Shape factors, attidutes, behaviours, actions, values .Organizing ideas on a worksheet. Drawing the Active Citizen’s tree (handicraft, with crayons and cardboard). Οι μαθητές συζητούν : Γιατί θα πρέπει να νοιάζομαι για το περιβάλλον; Ποιος θεωρείται ενεργός πολίτης ; Σε ποιο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον μεγαλώνει; Συμπεριφορές , νοοτροπίες, δράσεις και αξίες του ενεργού πολίτη : καταγράφονται σε ένα φύλλο εργασίας και αναπαριστούνται σε ένα δέντρο. (χειροτεχνία με κραγιόν )

Types and Techniques

Communicative Type: Critiquing, Debating, Discussing
Communicative Technique: Arguing, Debate/discussion

Productive Type: Drawing
Productive Technique: Artifact

Resources


Educational objects (as file):
1. active citizen's worksheet

Duration

2 Hours

Active Citizen’s tree (composition and digitalization)
Ψηφιοποίηση του δέντρου του ενεργού πολίτη (με σύνθεση ιδεών)

Description

The composition of individual student ideas could be done on a public on line Pad (TitanPad) and then create a digital tree of active citizen by using an image editor such as Gimp. Upload their work on school blog.Οι μαθητές καταγράφουν τις ιδέες τους για τον ενεργό πολίτη σε ένα on line σημειωματάριο , όπως το TitanPad, συνθέτουν τις απόψεις τους και δημιουργούν το ψηφιακό δέντρο του ενεργού πολίτη σε ένα επεξεργαστή εικόνων (όπως το Gimp) που ανεβάζουν στο σχολικό ιστολόγιο.

Tools

Software Tools: Word processor (http://titanpad.com/), Graphics software (http://www.gimp.org/)
Hardware Tools: Computer

Resources


Educational objects (as url):
1. TitanPad lets people work on one document simultaneously
2. GIMP is the GNU Image Manipulation Program
3. examples

Duration

2 Hours

Research report - public presentation- Web publicing Teacher gives students guides on how to write a research report and define the essential components of a research paperΣυγγραφή ερευνητικής εργασίας - Δημόσια παρουσίαση - Δημοσίεση στο ΔιαδίκτυοΔίνεται υλικό στους μαθητές για το πώς γράφετε μία ερευνητική εργασία (η δομή της). Κάθε ομάδα παραδίδει σε καθορισμένο χρόνο την εργασία της

how to write a research report
Οδηγίες συγγραφής ερευνητικών εργασιών

Description

Teacher gives students guides on how to write a research report and define the essential components of a research paper. Students working in team write the research report, present their teamwork to the school community and publish it on the web.O εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες στους μαθητές για το πώς γράφεται μία ερευνητική εργασία και ποια πρέπει να είναι η δομή της. Οι μαθητές γράφουν την εργασία ανά ομάδες, την παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα και τη δημοσιεύουν στον Παγκόσμιο Ιστό.

Types and Techniques

Receptive Technique: Technical reading, Taking notes

Communicative Type: Presenting
Productive Type: Writing
Productive Technique: Presentation, Report/paper

Tools

Software Tools: Presentation software
Hardware Tools: Computer, Projector

Duration

10 Hours

Assessment Teacher' s evaluationΑξιολόγηση Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την ομάδα και τα μέλη της

Team and Self Evaluation by students
Αξιολόγηση λειτουργικότητας ομάδας και αυτοαξιολόγηση (από τους μαθητές)

Description

Students fill out a on line questionnaire by using Survey Monkey, in order to evalute team operation and performance

Resources


Educational objects (as url):
1. on lime questionnaire: team operation and performance
2. on lime questionnaire: seld evaluation

Duration

30 Minutes

Evaluation by teacher
Ομαδική και ατομική Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό

Description

Teacher evaluation …of Research Process …of content Project Reports …of Language and Structure of Research Report …of Public Presentation of Teamwork Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις ομάδες και τους μαθητές, ως προς... - την ερευνητική διαδικασία - το περιεχόμενο της ερευνητικής έκθεσης - τη γλώσσα και δομή της ερευνητικής έκθεσης -τη δημόσια παρουσίαση