Ελληνική κοινότητα του c2learn

Ελληνική κοινότητα του c2learn
Ελλάδα

Στο έργο C2Learn δημιουργούμε ένα καινοτόμο περιβάλλον ψηφιακού παιγνιδιού και κοινωνικής δικτύωσης, με ποικίλα εργαλεία ενσωματωμένα σε αυτό. Φιλοδοξούμε η χρήση της τεχνολογίας αυτής να μπορεί να προάγει τη συν-δημιουργικότητα στη μαθησιακή διαδικασία, σε συνθήκες τυπικής και άτυπης μάθησης.

Προσεγγίζουμε τη «δημιουργικότητα στην εκπαίδευση» από δύο συμπληρωματικές ερευνητικές οπτικές, οι οποίες συνδυάζονται για πρώτη φορά: η μία αφορά στους μηχανισμούς της δημιουργικότητας στο νου, ενώ η άλλη στις ευκαιρίες και προκλήσεις της δημιουργικότητας στο παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης και της μάθησης.

Αναπτύσσουμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία ενσωματώνονται στο ψηφιακό παιγνίδι, αλλά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από αυτό. Σκοπός τους είναι να υποστηρίξουν τη δημιουργική σκέψη και να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν σχετικούς νοητικούς μηχανισμούς. 

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στο συν-σχεδιασμό της καινοτομίας που προτείνουμε, μαζί με τις κοινότητες των τελικών χρηστών (εκπαιδευτικών, μαθητών, κ.α.) , καθώς και στην ενεργό συμμετοχή τους στην αξιολόγηση του αποτελέσματος.

Managed By:

Created on: 12.03.2015
Last visited: 14.05.2020