Εκπαιδευτικά Σενάρια Ανακάλυψης Μαθηματικών +

Εκπαιδευτικά Σενάρια Ανακάλυψης Μαθηματικών +
This is a schools community of Lycee Franco-Hellenique Eugene Delacroix
Ελλάδα

Τράπεζα Εκπαιδευτικών Σεναρίων Ανακάλυψης για τις τάξεις του Δημοτικού και του γυμνασίου με έμφαση στην αλληλεπίδραση μαθηματικών – πληροφορικής αλλά και σε συνδυασμό με άλλα μαθήματα.

Στόχοι

  1. Διαθεματική προσέγγιση μαθηματικών εννοιών μέσω προβληματισμού, έρευνας και με τη βοήθεια υποστηρικτικού υλικού,

  2. Εισαγωγή της πληροφορικής και της αλγοριθμικής στις προτεινόμενες δράσεις,

  3. Μοντέλο κονστρουκτιβισμού και ομαδοσυνεργατικής παιδαγωγικής,

  4. Πειραματισμός, μοντελοποίηση, δημιουργία ερευνητικών πρωτοκόλλων και αλγορίθμων,

  5. Έμφαση στην αυτενέργεια και στον σχεδιασμό πειραμάτων (πρωτόκολλο),

  6. Χρήση λογισμικών προγραμματισμού (scratch) και εποπτικών μέσων (Geogebra, Excel).

  7. Χρήση νέων διαδραστικών εργαλείων αλλά και παραδοσιακών μέσων,

  8. Εύκολη προσαρμογή της δραστηριότητας στο επίπεδο του τμήματος και στις πρακτικές δυνατότητες του σχολείου (υλικοτεχνική υποδομή),

  9. Φύλλο εργασίας μαθητών σε μορφή ιστορίας – κόμικ όπου θίγονται και άλλα θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα η/και σε σχέση με τα φιλολογικά μαθήματα.

Οι δραστηριότητες εμπλέκουν πολλές από τις προηγούμενες έννοιες της τρέχουσας χρονιάς και έτσι δημιουργούν και ένα πλαίσιο εξάσκησης σε ενότητες περασμένων μαθημάτων.

Δείτε και άλλες δραστηριότητες στο http://eschoolplus.gr/

Tags: 
Μαθηματικά
Mathematics
Mathématiques
σενάρια
investigation
κόμικ
còmic
experimentation

Managed By:

Created on: 24.10.2014
Last visited: 12.01.2022