Resources

Showing 1 to 10 out of 232226 results found

Sort by:

  1. Познавателно чиракуване- учене един от друг

  2. Реципрочно обучение- разбиране на текст

  3. Сократова инструкция- диалог на Сократ

  4. Сюжетен подход

  5. Flipped classroom

  6. Мобилно обучение- снимай това!

  7. Общности, свързани с практиката- работа във фирма

  8. Problem-based scenario template op basis van de "7 jump" methodologie

  9. Interview mich!

  10. Maak je eigen lesontwerp- Het PADDIE model

Pages