ODS View Scenario/Lesson Plan Summary Page

Learning Scenario
«Φως σημαίνει γνώση και επικοινωνία»
Last updated 18/05/2015, by Xanthi Albanaki
It is based on "Project-based learning" template
Language(s):
Domain: Technology, Γλώσσα & Ιστορία>Θρησκευτικά (Religion)>Πίστη>Χριστιανισμός, Θρησκευτικά
Learning objectivesCognitive - Knowledge:
Procedural: Κατά τη διάρκεια του σεναρίου αξιοποιούνται διαδικτυακές πλατφόρμες, λογισμικά, εφαρμογές αλλά και βιωματικές δραστηριότητες. Οι μαθητές δημιούργησαν αυθεντικό εκπαιδευτικό υλικό. Κατά τη διάρκεια επεξεργάστηκε υλικό από διάφορα γνωστικά αντικείμενα το οποίο είναι στη διάθεση των χρηστών προς αξιοποίηση.Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με πολλούς και διαφορετικούς τύπους μαθητών. Για πολλά από τα παιδιά απαιτούνται εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις μοναδικές ανάγκες τους. Είναι απαραίτητο να μη ξεχνάει ο εκπαιδευτικός ότι η μοναδικότητα αυτή είναι πάντοτε σε σχέση με το κοινωνικό ή πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει και ότι έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν στάσεις και απόψεις. Η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης κρίνεται τόσο από την βελτίωση της επίδοσης των μαθητών κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί σταδιακά αλλά και με τις προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς όσο και από τη γενίκευση της γνώσης σε νέες μαθησιακές δραστηριότητες στη διάρκεια του χρόνου. Μέσα από ανάλογες ψηφιακές κοινότητες τέλος δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να δουλέψουν συνεργατικά και να επιτευχθεί διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάλογα με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους.
Meta – cognitive: Οι μαθτές έδειξαν τι μπορούν να κάνουν με αυτά που έχουν μάθειι και όχι απλά να ολοκληρώσουν κάποιες δραστηριότητες. Παράλληλα καλλιέργησαν κοινωνικές δεξιότητες και αξιοποιήθηκαν κλίσεις και ενδιφέροντα
Cognitive - Process:
To understand: Υιοθετήθηκαν διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας, έκφρασης, σύλληψης και ερμηνείας της πραγματικότητας και ασκήθηκαν οι μαθητές στη χρήση τους. Στους στόχους της πρακτικής μπορούν να συμπεριφερθούν επίσης: α) η καλλιέργεια κριτικής ικανότητας των μαθητών, η οποία είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε πολύπλοκες κοινωνίες β) η καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε μία ευρωπαϊκή πλατφόρμα, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να παράγουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό με υπότιτλους για κωφούς ή δημιουργώντας υλικό από διάφορα γνωστικά πεδία με ακουστική περιγραφή για τυφλούς κ.α.
To think critically and creatively: Οι δραστηριότητες ήταν σχεδιασμένες με βάση τις ιδιαιτερότητες των μαθητών (νοητικές. συναισθηματικές, σωματικές), την ηλικία, τα ενδιαφέροντά τους και τις πρότερες γνώσεις τους. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εφαρμόσθηκε η επιτυχημένη εφαρμογή της αρχής του «προσιτού», της μετάβασης δηλαδή από το γνωστό στο άγνωστο, από το απλό στο πιο σύνθετο, από το εύκολο στο πιο δύσκολο, από το συγκεκριμένο στο γενικό.
Affective:
To pay attention: Οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια έδειξαν αμείωτο ενδιαφέρον και ενεργό εμπλοκή.
To respond and participate: Οι δραστηριότητες δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν χωρίς την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ τους.
To form and follow a system of values: Οι μαθτές κατανόησαν και αξιολόγησαν τις αξίες της συνεργασίας, της ενεργητικής ακρόασης και της οργανωμένης δουλειάς. Έμαθαν να σχηματίζουν ομάδες, να συνεργάζονται και να αλληλεπιδράσουν.
Psychomotor:
To perform confidentially following instructions: Οι εκπαιδευτικοί ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια συντονιστές, διευκολυντές (facilitator) των δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα με απόλυτη ευθύνη όμως σε όλες τις φάσεις της δράσεις και συνεργάζονταν σύγχρονα και ασύγχρονα. Οι δραστηριότητες ήταν σχεδιασμένες με βάση τις ιδιαιτερότητες των μαθητών (νοητικές. συναισθηματικές, σωματικές), την ηλικία, τα ενδιαφέροντά τους και τις πρότερες γνώσεις τους. Έπρεπε όμως σε όλη τη διάρκεια να ολοκληρώνουν δραστηριότητες αποτελεσματικά ακούγοντας τις οδηγίες της διδάσκουσας, ενώ η λήψη της πληροφορίας μέσω δύο καναλιών: του ακουστικού και του οπτικού.
To perform independently, skillfully and precisely: Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναλαμβάνον πρωτοβουλίες και να δημιουργούν το δικό τους υλικό το οποίο το δημοσίευαν στο διαδίκτυο.
To adapt and perform creatively: Οι μαθητές κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας των δραστηριοτήτων συζητούσαν και επέλεγαν μεθόδους και τακτικές. Εφαρμόστηκε επίσης για τις ομαδικές και ατομικές εργασίες αυτοαξιόληση και ετεροαξιολόγηση.
Grade & Age15-18
Keywords/subjectεικόνα, τέχνη, θρησκεία, γνώση, φως, επικοινωνία
CoverageEurope
Structurelinear
Interactivity Typemixed
Interactivity Levelhigh
Semantic Densityhigh
CostUse is free of charge
CopyrightNo
AnnotationΗ έννοια του φωτός είναι σημαντική σε όλες τις επιστήμες. Στο θρησκευτικό χώρο είναι το φως συνδεδεμένο με τα σύμβολα πολλών θρησκειών. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα στο Πρότυπο ΓΕΛ ΠΑΜ.ΜΑΚ έγινε προσπάθεια να υπάρξει ενασχόληση με την έννοια του φωτός και ως μέσο επικοινωνίας και γνώσης. Η εικόνα και η γλώσσα της Τέχνης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση εφόσον εκφράζεται συχνά μέσα από αυτές και κατά συνέπεια επικοινωνεί τόσο με τη θρησκευτική κοινότητά της όσο και με τους έξω από αυτήν. Ο οπτικός γραμματισμός (αποτελεσματική οπτικοποίηση σκέψης), αποτελεί βασική δεξιότητα των ανθρώπων του 21ου αιώνα. Ειδικότερα στο μάθημα των θρησκευτικών (ΜτΘ) η εικόνα εμπλέκεται μέσα από κάθε σχεδόν διδακτική ενότητα και ενεργοποιεί τις διαδικασίες και τα κίνητρα μάθησης με πολύ αποτελεσματικό τρόπο.
Title«Φως σημαίνει γνώση και επικοινωνία»
Author(s)Name: Xanthi Albanaki Organization: Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Role: Teacher
Description/ main idea

Η έννοια του φωτός είναι σημαντική σε όλες τις επιστήμες. Στο θρησκευτικό χώρο το φως συνδεδεμένο με τα σύμβολα πολλών θρησκειών. Στo προξεψτ αυτό στο Πρότυπο ΓΕΛ ΠΑΜ.ΜΑΚ έγινε προσπάθεια να υπάρξει ενασχόληση με την έννοια του φωτός και ως μέσο επικοινωνίας και γνώσης. Η εικόνα και η γλώσσα της Τέχνης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση εφόσον εκφράζεται συχνά μέσα από αυτές και κατά συνέπεια επικοινωνεί τόσο με τη θρησκευτική κοινότητά της όσο και με τους έξω από αυτήν. Ο οπτικός γραμματισμός (αποτελεσματική οπτικοποίηση σκέψης), αποτελεί βασική δεξιότητα των ανθρώπων του 21ου αιώνα. Ειδικότερα στο μάθημα των θρησκευτικών (ΜτΘ) η εικόνα εμπλέκεται μέσα από κάθε σχεδόν διδακτική ενότητα και ενεργοποιεί τις διαδικασίες και τα κίνητρα μάθησης με πολύ αποτελεσματικό τρόπο.


Light means knowledge and communication

Η έννοια του φωτός είναι σημαντική σε όλες τις επιστήμες. Στο θρησκευτικό χώρο είναι το φως συνδεδεμένο με τα σύμβολα πολλών θρησκειών. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα στο Πρότυπο ΓΕΛ ΠΑΜ.ΜΑΚ έγινε προσπάθεια να υπάρξει ενασχόληση με την έννοια του φωτός και ως μέσο επικοινωνίας και γνώσης.

Η εικόνα και η γλώσσα της Τέχνης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση εφόσον εκφράζεται συχνά μέσα από αυτές και κατά συνέπεια επικοινωνεί τόσο με τη θρησκευτική κοινότητά της όσο και με τους έξω από αυτήν. Ο οπτικός γραμματισμός (αποτελεσματική οπτικοποίηση σκέψης), αποτελεί βασική δεξιότητα των ανθρώπων του 21ου αιώνα. Ειδικότερα στο μάθημα των θρησκευτικών (ΜτΘ) η εικόνα εμπλέκεται μέσα από κάθε σχεδόν διδακτική ενότητα και ενεργοποιεί τις διαδικασίες και τα κίνητρα μάθησης με πολύ αποτελεσματικό τρόπο.

Η έννοια του φωτός είναι σημαντική σε όλες τις επιστήμες. Στο θρησκευτικό χώρο είναι το φως συνδεδεμένο με τα σύμβολα πολλών θρησκειών. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα στο Πρότυπο ΓΕΛ ΠΑΜ.ΜΑΚ έγινε προσπάθεια να υπάρξει ενασχόληση με την έννοια του φωτός και ως μέσο επικοινωνίας και γνώσης.

Η εικόνα και η γλώσσα της Τέχνης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση εφόσον εκφράζεται συχνά μέσα από αυτές και κατά συνέπεια επικοινωνεί τόσο με τη θρησκευτική κοινότητά της όσο και με τους έξω από αυτήν. Ο οπτικός γραμματισμός (αποτελεσματική οπτικοποίηση σκέψης), αποτελεί βασική δεξιότητα των ανθρώπων του 21ου αιώνα. Ειδικότερα στο μάθημα των θρησκευτικών (ΜτΘ) η εικόνα εμπλέκεται μέσα από κάθε σχεδόν διδακτική ενότητα και ενεργοποιεί τις διαδικασίες και τα κίνητρα μάθησης με πολύ αποτελεσματικό τρόπο.

Web tools 2-Creating virtual museum

Description

O εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ανομοιογενείς ομάδες (ομάδες μαθητών με διαφορετικές δυνατότητες). 

Types and Techniques

Receptive Type: Viewing
Receptive Technique: Hightlight relevant information

Information Type: Analyzing, Classifying, Gathering, Manipulating, Ordering, Selecting
Information Technique: Brainstorming, Peer exchange

Communicative Type: Discussing, Presenting
Communicative Technique: Brainstorming, Negotiation

Productive Type: Creating, Producing, Re-mixing, Synthesizing
Productive Technique: Artifact, Portfolio, Product

Expiremental Type: Applying, Exploring, Performing, Practicing

Tools

Software Tools: Word processor (Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη συγγραφή κειμένων σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.), Online databases (Αξιοποιήθηκε η βάση δεδομένων της πλατφόρμας artsteps.), Text, image, audio or video viewer (Οι μαθητές συνέλεξαν οπτικοακουστικό υλικό το οποίο ενσωμάτωσαν στο εικονικό μουσείο.), e-learning technologies (Η πλατφόρμα artstep δίνει τη δυνατότητα διαμοιρασμού και συνεργασίας των εμπλεκομένων.)
Hardware Tools: Computer, Projector, Video

Duration

2 Hours

Sacred texts of the Bible (online)

Description

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη νέα ερώτηση/πρόβλημα/θεματική στους μαθητές.

Types and Techniques

Information Type: Analyzing

Tools

Software Tools: Word processor (Οι μαθητές συνέλεξαν υλικό και αξιοποίησαν το word processor.), Libraries (Οι μαθητές επισκέφθηκαν ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.), Online databases (Οι μαθητές αναζήτησαν υλικό σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.), Text, image, audio or video viewer (Οι μαθητές εντόπισαν και αξιοποίησαν πολυμεσικό υλικό το οποίο συγκεντρώθηκε και παρουσιάστηκε.)
Hardware Tools: Computer, Projector

Duration

1 Hours

Webquest-Activity "Light and darkness through religions. What they mean to us? "

Description

Οι μαθητές συζητούν σχετικά με τη νέα ερώτηση/πρόβλημα και συνεισφέρουν τις απόψεις /ιδέες τους. Ο εκπαιδευτικός παρέχει ανατροφοδότηση. 

Types and Techniques

Receptive Technique: Taking notes, Hightlight relevant information

Information Type: Analyzing, Gathering, Selecting
Information Technique: Brainstorming

Communicative Type: Discussing
Communicative Technique: Coaching

Productive Type: Producing, Synthesizing

Tools

Software Tools: Word processor (Οι μαθητές εξασκήθηκαν σττην παραγωγή γραπτού λόγου.), WebQuests (Οι μαθητές δούλεψαν μέσα από μία ιστοεξερεύνηση εφόσον εντόπισαν και αξιολόγησαν υλικό από προτεινόμενες σελίδες αππό τον εκπαιδευτικό.), Text, image, audio or video viewer (Αξοποιήθηκε πολυμεσικό υλικό το οποίο ενέταξαν σε παρουσιάσεις.)
Hardware Tools: Computer, Projector

Duration

30 Minutes

Create a Poster

Description

Students need to know beforehand the criteria with which their projects will be assessed and need to be involved in the procedure of their definition, participating in the definition of Rubrics, as well as the creation of the learning contract setting the individual responsibilities.

Tools

Software Tools: Web browsers (Αξιοποιήθηκαν το διαδίκτυο για την εύρεση πολυμεσικού υλικού.), Computer applications (Αξιοποιήθηκαν λογισμικά και εφαρμογές.), Text, image, audio or video viewer (Έγινε αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού.)
Hardware Tools: Computer, Projector

Resources


Educational objects (as file):
1. Poster

Duration

30 Minutes

Discussion boards: «Light is….»

Description

Διαθέσιμο στο: http://padlet.com/xalbanaki/11w8fcxigg5w

<iframe src='//padlet.com/embed/11w8fcxigg5w' frameborder='0' width='100%' height='480px' style='padding:0;margin:0;border:none'></iframe><div style='border-top:2px solid #a7d23a;padding:8px;margin:0;font-size:12px;text-align:right'><a href='http://padlet.com' style='color:#41555f;text-decoration:none'>Created with Padlet<img valign='middle' style='margin:0 0 0 10px;padding:0;border:none;width:16px;height:16px' src='http://padlet.com/favicon.ico'></a></div>

Resources


Educational objects (as file):
1. Πινακας ανακοινώσεων
2. fos.png

Light means communication

Οι μαθητές ευαισθητοποιημένοι από τις έννοιες της προσφοράς και της αλληλεγγύης όπως αναδύονται μέσα από το Χριστιανισμό και κατανοώντας ότι φως σημαίνει «άνοιγμα» στον άλλο ασχολήθηκαν ενεργά με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τυφλούς και κωφούς μαθητές μέσα από μία ψηφιακή πλατφόρμα. Σκοπός ήταν η προσέγγιση της θρησκευτικής γλώσσας και της μουσικής αλλά και της έννοιας του φωτός ως ένα εργαλείο ανταλλαγής μηνυμάτων, επικοινωνίας. Σκοπός ήταν επίσης η κατανόηση ότι ο γλωσσικός κώδικας ενεργοποιείται ανάλογα με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές, θρησκευτικές συνθήκες της κάθε κοινωνίας ακόμη και μέσα από μία διαδικτυακή πλατφόρμα, την πλατφόρμα clipflair.

Online community and production of educational material

Description

Οι μαθητές συζητούν σε τα άλλα μέλη της ομάδας τους σχετικά με την εργασία και τις ευθύνες του κάθε μέλους της ομάδας. Ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες.

Types and Techniques

Receptive Type: Listening, Reading, Viewing
Receptive Technique: Technical reading, Taking notes

Information Type: Analyzing, Classifying, Gathering, Selecting
Information Technique: Brainstorming, Coaching, Pair dialogues, Peer exchange, Performance

Communicative Type: Discussing, Presenting
Communicative Technique: Brainstorming, Debate/discussion, Peer exchange

Productive Type: Composing, Creating, Producing, Re-mixing, Synthesizing, Writing
Productive Technique: Artifact, Portfolio, Presentation, Product

Expiremental Type: Experiencing, Exploring, Investigating, Performing, Practicing
Expiremental Technique: Experiment, Game

Tools

Software Tools: Word processor (Οι μαθητές προσέγγισαν τη γλώσσα ως ένα εργαλείο ανταλλαγής μηνυμάτων, επικοινωνίας και διαμόρφωσης διανοητικής δύναμης. Κατανόησαν ότι ο γλωσσικός κώδικας ενεργοποιείται ανάλογα με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της κάθε κοινωνίας μέσα από την έρευνα και την εξάσκηση στο γραπτό και προφορικό λόγο ), Web browsers (Αξιοιποιήθηκαν web browsers σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.), Online databases (Η εκπαιδευτική πλατφόρμα clipflair είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι χρήστες είναι σε θέση να δημιουργήσουν, να εισάγουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε δραστηριότητες υποτιτλισμένες ή ηχογραφημένες. Υποστηρίζει επίσης δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας χαρακτηριστικά του Web 2.0 (blogs, wikis, ετικέτες) που επιτρέπει στους χρήστες να μοιραστούν την εργασία τους, να σχηματίζουν ομάδες, να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν. Παρέχει τέλος μια βιβλιοθήκη πόρων με πάνω από 300 δραστηριότητες για όλα τα επίπεδα γλώσσομάθειες από τις 15 γλώσσες συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα σχέδια μαθημάτων και των σχετικών μεταδεδομένων. Το περιβάλλον εργασίας είναι ουσιαστικά μια διαδικτυακή κοινότητα με πάνω από 1.500 μαθητές, καθηγητές και συγγραφείς δραστηριοτήτων (Zabalbeascoa, Sokoli, Torres, 2012). Η ευελιξία της πλατφόρμας (on-line πρόσβαση, ελάχιστη εγκατάσταση του λογισμικού, έναρξη από το διαδίκτυο, όχι προηγμένες δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών) σε συνδυασμό με την ευελιξία του (εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτο-μάθηση) και ιδιαίτερα η αλληλεπίδραση μεταξύ κειμένου και βίντεο την καθιστά προσιτή στο ευρύ κοινό και πέρα από τις ομάδες-στόχους του προγράμματος (πανεπιστήμιο, ενήλικες, εκπαιδευτικούς και μαθητές). Ουσιαστικά γίνεται λήψη της πληροφορίας μέσω δύο καναλιών: του ακουστικού και του οπτικού, υπάρχει σημαντική παρουσία μη λεκτικών στοιχείων, συγχρονισμός ανάμεσα στα λεκτικά και στα μη λεκτικά στοιχεία, μετάδοση μέσω οθόνης και δυνατότητα αναπαραγωγής με προκαθορισμένη διαδοχή εικόνων και ήχου: μαγνητοσκοπημένο υλικό.), Instant messaging (Κατά τη διάρκεια οι αθητές επικοινωνούσαν μεταξύ τους, αλλά και με τους μαθητές των άλλων σχολείων.), Computer applications (Αξιοποιήθηκαν διάφορες εφαρμογές, αλλά και υπάρχουσες γνώσεις. Ουσιαστικά έδειξαν τι μπορούν να κάνουν με αυτά που έμαθαν. ), Text, image, audio or video viewer (Αξιοποιήθηκε πολυμεσικό υλικό σε κάθε μορφή και ενσωματώθηκε μέσα στις εργασίες τους.), E-portfolios (Η δουλειά τους αποτέλεσε το δικό τους e-portfolio.), e-learning technologies (Οι μαθητές κατά τη διάρκεια δραστηριοποιήθηκαν και βελτίωσαν τις δεξιότητές τους σε εφαρμογές και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αφού μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως.)
Hardware Tools: Computer, Projector

Duration

4 Hours

Educational game "Treasure Hunt"

Για τις ανάγκες της δραστηριότητας δημιουργήθηκε ιστολόγιο με τίτλο «Ελάτε να βρούμε το θησαυρό ελάτε να βρούμε το φως. Διαθέσιμο στο: http://kinigithisavroupeiramatiko.blogspot.gr/. Το έτος 2015 έχει ορισθεί ως "Διεθνές Έτος Φωτός και Τεχνολογιών με βάση το Φως", με στόχο να αναδείξει, σε παγκόσμιο επίπεδο, τον τρόπο με τον οποίο το φως και οι βασισμένες σε αυτό τεχνολογίες επηρεάζουν κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Με έναυσμα αυτό το γεγονός, το σχολείο μας αποφάσισε την προσέγγιση της θεματικής του φωτός με τη συνδρομή ενός παιδαγωγικού παιχνιδιού: Το κυνήγι θησαυρού. Με δεδομένο ότι οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που, όμως, όλα σχετίζονται με κάποιον τρόπο με την έννοια "φως" και της γνώσης θα λάβει χώρα το "Κυνήγι θησαυρού" κι ο Θησαυρός θα είναι τι άλλο; το "Φως".

 

Treasure hunting

Description

Κάθε μέλος της ομάδας συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που σχετίζονται με την εργασία της ομάδας. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει τους μαθητές τονίζοντας μέσω ερωτήσεων θέματα στα οποία οι μαθητές μπορεί να μην έχουν δώσει την πρέπουσα προσοχή ή μπορεί να προετοιμάσει περιεχόμενο το οποίο θα αποτελέσει το έναυσμα για επιπλέον αναζήτηση στα διάφορα θέματα.

Types and Techniques

Receptive Type: Listening, Viewing
Receptive Technique: Scanning

Information Type: Analyzing, Gathering, Manipulating, Selecting
Information Technique: Brainstorming, Peer exchange, Question and answer

Communicative Type: Discussing
Communicative Technique: Brainstorming

Productive Type: Composing, Creating, Producing, Synthesizing
Productive Technique: Exercise

Expiremental Type: Experiencing, Exploring, Investigating, Performing, Practicing
Expiremental Technique: Game

Tools

Software Tools: Search engines (Οι μαθητές είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.), Web browsers (Οι μαθητές είχαν πρόσβαση σε web browsers ώστε να ασκγθούν στην έρευνα.), Instant messaging (Οι μαθητές επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω κινητών και i- pod), Computer applications (Οι γρίφοι ήταν σε μορφή κώδικα, ο οποίος έπρεπε να αποκρυπτογραφηθεί και στη συνέχεια οι μαθητές οδηγούνταν στον επόμενο γρίφο.), Games (Η δραστηριότητα ήταν ουσιαστικά ένα παιχνίδι με παιδαγωγικό περιεχόμενο που ενεργποίησε μικρούς και μεγάλους.)
Hardware Tools: Computer, Tablet/iPad

Resources


Educational objects (as file):
1. 1.png
2. 4.png
3. img_2690.jpg
4. img_2697.jpg
5. img_2693.jpg

Duration

4 Hours