Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία

Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία
Grecia
Domain: Analizzando e riflettendo criticamente su ciò che le persone producono utilizzando le TIC

Το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία συμβάλλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου στα Ελληνικά σχολεία. Το Πρόγραμμα έρχεται να συνεχίσει και επεκτείνει το έργο του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας της «Μορφωτικής Πρωτοβουλίας» (www.protovoulia.org) υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία ώστε να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και καινοτόμες δραστηριότητες, και έτσι να βελτιώσουν σταδιακά όλες τις επιμέρους πτυχές της σχολικής ζωής και της μάθησης, στις ηλικίες από 4 έως και 18 ετών.

Την ευθύνη για το Πρόγραμμα έχει ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Δίκτυο ΜΕΝΩΝ (http://menon.org.gr), ενώ υποστηρίζεται από τα προγράμματα εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα δε τα έργα «Open Discovery Space», «Pathway», «we.learn.it» και «Inspiring Science Education». Το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία προσφέρει υποστήριξη σε όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε κάθε μορφής εθνικά (Υπουργείου Παιδείας και άλλων θεσμικών φορέων) και ευρωπαϊκά προγράμματα, και βέβαια στα σχολεία που συμμετέχουν στους επιμέρους θεματικούς άξονες του ίδιου του Προγράμματος, π.χ. στο Πρόγραμμα για Συμβουλευτική Σπουδών και Απασχόλησης, για Σχολική Ανάπτυξη, για τις Φυσικές Επιστήμες κ.α. Παρέχεται επιμορφωτική στήριξη των εκπαιδευτικών σε κύκλους ανάπτυξης των επαγγελματικών τους προσόντων, καθώς και υποστήριξη της σχολικής μονάδας, σε παράλληλους κύκλους ανάπτυξης της καινοτομίας, ακολουθώντας τη μεθοδολογία εμπέδωσης της καινοτομίας που εφαρμόστηκε στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, της «Μορφωτικής Πρωτοβουλίας».

 Τα μέλη του προγράμματος για τη σχολική καινοτομία μπορούν να παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Εργαστήριο του Προγράμματος για τη Σχολική Καινοτομία

Created on: 24.05.2013
Last visited: 05.10.2022